مقاله مقايسه شاخص هاي عملکردي يکي از بيمارستان هاي تهران با استانداردهاي کشوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۲۳ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه شاخص هاي عملکردي يکي از بيمارستان هاي تهران با استانداردهاي کشوري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله شاخص هاي عملکردي
مقاله استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: يکي از موضوعات اساسي در بيمارستان ها، بررسي ميزان کارآيي و اثربخشي است. به اين منظور شاخص هاي متعددي بيان شده است که به عنوان شاخص هاي عملکردي معروف هستند و با محاسبه و مقايسه آن با استانداردها مي توان وضعيت بيمارستان را از نظر بهره وري سنجيد. اين مطالعه با هدف بررسي شاخص هاي عملکردي بيمارستان هاي شهر تهران و مقايسه عملکرد مطلوب بيمارستان ها با شرايط موجود و ارايه تصويري از عملکرد واقعي آنها انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي تعدادي از شاخص هاي عملکرد چند بيمارستان منتخب در سال ۱۳۸۶ با نتايج سال هاي قبل و بعد و استانداردهاي موجود مقايسه شد. از منابع الکترونيکي و کتابخانه اي جهت استخراج شاخص هاي عملکردي مورد استفاده در ايران استفاده شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه استاندارد وزارت بهداشت بود. داده ها با آزمون آماري کاي دو و نرم افزار SPPS 17 تحليل شد.
يافته ها: اغلب شاخص هاي مورد مطالعه شامل نسبت تخت فعال به ثابت، درصد اشغال تخت و نسبت پذيرش به ازاي هر تخت در مقايسه با ساير مطالعات و استاندارد هاي موجود در وضعيت مطلوب قرار داشتند، اما فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بيمار در وضعيت نامطلوب قرارداشت.
نتيجه گيري: شاخص فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بيمار که با هم رابطه مستقيمي دارند، در وضعيت نامطلوب قرار دارند و بايد اقدامات لازم جهت ارتقاي آنها انجام شود. شاخص هاي ديگر در وضعيت مطلوب و يا حتي بعضي از آنها فراتر از حد مطلوب قرار دارند.