مقاله مقايسه شاخص هاي مختلف گياهي جهت تهيه نقشه درصد تاج پوشش گياهي مناطق خشک و نيمه خشک با استفاده از داده هاي ماهواره (مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش موته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه شاخص هاي مختلف گياهي جهت تهيه نقشه درصد تاج پوشش گياهي مناطق خشک و نيمه خشک با استفاده از داده هاي ماهواره (مطالعه موردي پناهگاه حيات وحش موته)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده هاي ماهواره
مقاله پناهگاه حيات وحش موته
مقاله شاخص گياهي
مقاله ضريب خاک
مقاله درصد پوشش گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي نجف آبادي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري دورسنجي و بهره گيري از داده هاي ماهواره اي از ابزار هاي موثر در زمينه مطالعات علوم مرتع و پوشش گياهي است. يکي از کاربردهاي داده هاي ماهواره تهيه نقشه درصد تاج پوشش گياهي است. در اين مطالعه جهت تهيه نقشه درصد تاج پوشش گياهي پناهگاه حيات وحش موته در خرداد سال ۱۳۸۷ از تصاوير ماهواره اي استفاده شد. به اين منظور از شاخص هاي گياهي حاصل از داده هاي رقومي تصوير سنجنده LISS3 استفاده شد. به منظور بررسي همبستگي بين درصد تاج پوشش گياهي و داده هاي ماهواره، داده هاي ۲۹۰ پلات با پراکنش مناسب در منطقه برداشت شد و با استفاده از داده هاي موجود و شاخص هاي گياهي تهيه شده با اعمال رگرسيون ساده خطي درصد تاج پوشش گياهي تخمين زده شد. ميزان همبستگي بين شاخص هاي گياهي و داده هاي ميداني محاسبه شد و براي هر شاخص، مدل پوشش گياهي بدست آمد. با توجه به نتايج بدست آمده در اين مطالعه شاخص گياهي SAVI با همبستگي ۷۸٫۰ داراي بيشترين همبستگي با تاج پوشش گياهي بود و جهت تهيه نقشه درصد پوشش گياهي انتخاب گرديد. با استفاده از مدل تهيه شده نقشه درصد تاج پوشش گياهي در چهار طبقه کمتر از ۱۰%، ۱۰%-۲۰%، ۲۰%-۴۰% و بيشتر از ۴۰% تهيه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که بيشتر قسمت هاي منطقه توسط پوشش کمتر از ۱۰% و ۱۰%-۲۰% پوشيده شده است. در اين مطالعه شاخص هاي گياهيNDVI ، TSAVI1 و RVI نيز داراي ضرائب همبستگي بالايي (۰٫۷۸، ۰٫۷۷ و ۰٫۷۶) بودند.