مقاله مقايسه شوري ناشي از نمك كلسيم، سديم و پتاسيم بر تجمع يون ها در گياه آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه شوري ناشي از نمك كلسيم، سديم و پتاسيم بر تجمع يون ها در گياه آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تجمع يوني
مقاله شوري
مقاله كلريد كلسيم
مقاله نوع نمك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عبدالغفار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي مقايسه اثرات شوري ناشي از نمك كلسيم، سديم و پتاسيم بر تجمع يون ها درآفتابگردان، آزمايشي در قالب طرح فاكتوريل با طرح پايه كاملا تصادفي با سه تكرار در گلخانه انجام شد. براي اين کار نمونه خاكي تهيه و در گلدان هايي پلاستيكي به قطر ۲۰ سانتي متر ريخته شده و پس از كاشت بذرهاي آفتابگردان، در گلخانه نگهداري شدند. اين آزمايش شامل ۹ تيمار شوري و نوع نمك بود، تيمارهاي شوري شامل ۳، ۵، ۸ دسي زيمنس بر متر توسط نمك هايNaCl, CaCl2  و  KClتهيه شدند. پس از اتمام آزمايش، ميزان سديم، كلسيم، پتاسيم، نسبت پتاسيم به سديم و نسبت كلسيم به سديم برگ اندازه گيري شده و سپس با استفاده از نرم افزار SAS جدول تجزيه واريانس داده ها و مقايسه ميانگين با استفاده از آزمون دانكن انجام شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه اثر فاكتور نوع نمك و اثر متقابل آنها بر درصد پتاسيم برگ در سطح احتمال يك درصد معني دار شده است. اثر فاكتور نوع نمك و شوري و اثر متقابل نوع نمك و شوري بر درصد كلسيم برگ، درصد سديم برگ، نسبت پتاسيم به سديم برگ، نسبت كلسيم به سديم برگ در سطح احتمال يك درصد معني دار شد. نتايج نشان داد که به ترتيب با افزايش شوري ناشي از نمک کلريد سديم، کلريد پتاسيم و کلريد کلسيم، يون سديم، يون پتاسيم و يون کلسيم بر گ افزايش يافت. نمک هاي کلريد پتاسيم و کلريد کلسيم اثر مثبت بر جذب و اثر منفي در جذب سديم توسط گياه داشتند.