مقاله مقايسه شيوع گواتر در مردان و زنان: يک متا آناليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۴۱ تا ۶۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيوع گواتر در مردان و زنان: يک متا آناليز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گواتر
مقاله شيوع
مقاله مذکر
مقاله مونث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوس باف رامين
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: مجرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جام برسنگ سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي هاي متعدد نشان داده اند گواتر در زنان شايع تر از مردان مي باشد. با توجه به اين که اختلاف جنسي قبل از بلوغ ديده نمي شود، مي توان تصور کرد که هورمون هاي جنسي تاثيري بر حجم تيروئيد دارند. کمبود يد سبب افزايش شيوع گواتر مي شود ولي تفاوت آن در دو جنس مشخص نيست. هدف اين پژوهش، متا آناليز مقالاتي بود که به مقايسه شيوع گواتر در مردان و زنان در مناطق مختلف وضعيت يد و در رده هاي سني متفاوت پرداخته بودند.
مواد و روش ها: نوع مطالعه مرور سيستماتيک و متا آناليز بر اساس معيار Cochrane مي باشد که با استفاده از منابع الکترونيکي MEDLINE-EMBASE-Cochrane و منابع الکترونيکي فارسي زبانIrondoc-Iranmedex-Magiran-SID ، تمام مقالاتي که در آنها معاينه تيروييد در هر دو جنس صورت گرفته است، وارد مطالعه شدند.
يافته ها: ۱۰۵ مطالعه، شامل ۴۲۹۲۵۲ نفر با محدوده سني ۱ تا ۸۰ سال، وارد متاآناليز گرديدند. نسبت شيوع گواتر توتال در جنس مونث به مذکر، در کل مطالعات ۱٫۳۹ بود (%۹۵=۱٫۲۸-۱٫۵۱ فاصله اطمينان)، اين نسبت در مناطق طولاني مدت يد ناکافي نسبت به مناطق يد کافي اخير، بالاتر بود (۱٫۹۴ در برابر ۱٫۳۶)، ولي در مناطق با يد کافي تفاوتي مشهود نبود. اين نسبت براي گواتر درجه دو نسبت به گواتر درجه يک بالاتر بود (۱٫۷۸ در برابر ۱٫۳۰) و نيز اين نسبت به خصوص در مناطق کمبود يد بعد از ۱۵ سالگي افزايش واضح نشان داد.
نتيجه گيري: در مناطق کمبود يد بعد از بلوغ، گواتر در زنان نسبت به مردان شايع تر است.