مقاله مقايسه شيوه هاي فرزندپروري والدين نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيوه هاي فرزندپروري والدين نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه هاي فرزندپروري
مقاله اختلال سلوک
مقاله نوجوانان
مقاله والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کميجاني مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: ماهر فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي شيوه هاي فرزندپروري در بين والدين داراي نوجوانان با اختلال سلوک و والدين داراي نوجوانان عادي است. در انتخاب نمونه مورد مطالعه به دو روش نمونه برداري تصادفي و نمونه برداري انباشته عمل شده است. نمونه مورد مطالعه ۲۸۲ نفر است که ۱۳۷ نفر آزمودني هاي با اختلال سلوک و ۱۴۵ نفر آزمودني هاي عادي مي باشد. کليه آزمودني ها با استفاده از پرسشنامه اختلال رفتاري کودکان (CSI- و والدين آنها با استفاده از پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري رابينسون مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتايج استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون مجذورخي و آزمون لگاريتم خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان داد که شيوه فرزندپروري مستبدانه در والدين آزمودني هاي با اختلال سلوک بيشتر از والدين آزمودني هاي عادي به کار گرفته مي شود ( (p<0.001شيوه فرزندپروري مقتدرانه در والدين آزمودني هاي با اختلال سلوک کمتر از والدين آزمودني هاي عادي به کار گرفته مي شود ( (p<0.001بين والدين آزمودني هاي عادي و والدين آزمودني هاي با اختلال سلوک، در استفاده از شيوه فرزندپروري سهل گيرانه تفاوت معناداري وجود ندارد ( (p<0.05تضاد بين شيوه هاي فرزندپروري والدين، در والدين آزمودني هاي با اختلال سلوک، بيشتر از والدين آزمودني هاي عادي است ( (p<0.001آزمودني هاي پسر، تحت تاثير شيوه هاي فرزندپروري هر دو والدشان هستند ( (p<0.01در حالي که آزمودني هاي دختر، تحت تاثير شيوه فرزندپروري مادرانشان هستند ( (p<0.05همچنين يافته هاي جانبي تحقيق نشان داد که ميزان افت تحصيلي در آزمودني هاي با اختلال سلوک بيشتر از آزمودني هاي عادي است (p<0.05) و اعتياد در بين پدران آزمودني هاي با اختلال سلوک بيشتر از آزمودني هاي عادي است ( (p<0.05در بين ساير متغيرها، تفاوت معنادار يافت نشد.