مقاله مقايسه شيوه هاي مقابله اي دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين در طبقات مختلف اجتماعي – اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۴۸ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه شيوه هاي مقابله اي دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين در طبقات مختلف اجتماعي – اقتصادي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله شيوه مقابله
مقاله طبقه اجتماعي – اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهي محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تعيين و مقايسه شيوه هاي مقابله در دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين در طبقات اجتماعي اقتصادي بالا و پايين بود.
روش: پژوهش پس رويدادي و نمونه شامل ۳۵۶ نفر از دانش آموزان سال سوم دبيرستان شهر تهران است که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه شيوه هاي مقابله راجر و نجاريان (۱۳۸۵)، پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز (۲۰۰۴ به نقل از گنجي، ۱۳۸۴) پاسخ دادند. با استفاده از تحليل واريانس يکراهه، همبستگي پيرسون، آزمون تعقيبي توکي و تحليل واريانس بلوکي و آزمون t داده ها تحليل شد.
يافته ها: نشان داد استفاده از شيوه هاي مقابله عقلاني و انفصالي در دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا بيشتر از دانش آموزان داراي هوش هيجاني پايين است. ميزان استفاده از شيوه مقابله اجتنابي در دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين تفاوتي نداشت. ميزان استفاده از شيوه مقابله هيجاني در دانش آموزان داراي هوش هيجاني پايين بيشتر بود. هوش هيجاني در دانش آموزان طبقه بالاي اجتماعي اقتصادي بيشتر از طبقه پايين اجتماعي اقتصادي و استفاده از شيوه مقابله عقلاني در دو طبقه اجتماعي اقتصادي بالا و پايين تفاوتي نداشت. استفاده از شيوه مقابله انفصالي در طبقه بالا و استفاده از شيوه مقابله اجتنابي و هيجاني در طبقه پايين بيشتر بود. طبقه اجتماعي اقتصادي بر رابطه بين هوش هيجاني و شيوه هاي مقابله اثر نداشت.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان نتيجه گرفت عوامل برون فردي نظير وضعيت اجتماعي اقتصادي و عوامل درون فردي نظير هوش هيجاني، بر شيوه هاي مقابله فرد اثر گذارند و اين متغيرها با يکديگر و با پايگه اجتماعي اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارند.