مقاله مقايسه صفات کمي و کيفي لوبياي سفيد و قرمز در شرايط آبياري معمول و تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه صفات کمي و کيفي لوبياي سفيد و قرمز در شرايط آبياري معمول و تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله آبياري معمول
مقاله شاخص هاي مقاومت
مقاله لوبيا سفيد و لوبيا قرمز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني شهره
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: صفاپور ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ارزيابي و مطالعه اثر تنش خشكي (آبياري محدود) روي صفات مختلف لوبيا، تعداد ۱۵ ژنوتيپ لوبياي قرمز و ۱۵ ژنوتيپ لوبياي سفيد در يك طرح بلوك هاي متعادل گروهي با سه تكرار در دو محيط آبياري معمول (دور آبياري ۴ روز) و تنش خشكي (دوره آبياري ۱۰ روز) كاشته شدند و تعداد ۲۴ صفت شامل صفات مربوط به مراحل رويشي، زايشي و همچنين عملكرد، ثبت شد. نتايج حاصل نشان داد كه از ميان صفات مورد آزمون در لوبياي قرمز، بيشترين ميزان كاهش مربوط به صفت عملكرد تك بوته و در لوبياي سفيد مربوط به صفات وزن خشك برگ، وزن خشك شاخساره و وزن صد دانه مي باشد. نتايج تجزيه رگرسيون گام به گام لوبياي سفيد نشان داد كه صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، وزن خشك برگ و وزن خشك شاخساره در شرايط تنش بيشترين تاثير را روي عملكرد داشتند. تجزيه رگرسيون گام به گام در لوبيا قرمز نشان داد كه صفات وزن صد دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد روز تا ظهور برگ هاي اوليه (V2) تحت شرايط تنش، بيشترين تاثير را روي عملكرد داشتند. در بررسي ميزان مقاومت به خشكي ارقام، شاخص هاي حساسيت و تحمل و همچنين درصد تغييرات صفات در اثر تنش محاسبه شد. MP ، STI و GMP مناسب ترين شاخص هاي مقاومت به خشكي بودند كه بر اساس آن ها ژنوتيپ هاي KS-41133 KS-41160, KS-41127 و KS-41165 لوبياي سفيد و KS-31146 و KS-31150 لوبياي قرمز بعنوان ژنوتيپ هاي مقاوم تعيين شدند.