مقاله مقايسه طبقه بندي علل خارجي صدمات در کشورهاي منتخب و ارايه الگويي براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه طبقه بندي علل خارجي صدمات در کشورهاي منتخب و ارايه الگويي براي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبقه بندي
مقاله علل خارجي صدمات
مقاله آزمون دلفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراج رضايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صدمات يکي از مهمترين علل مرگ و ناتواني است. بسياري از صدمات قابل پيشگيري هستند. کدهاي علل خارجي صدمات در شناسايي زيرگروه هاي جمعيتي در معرض خطر جراحات خاص، در شناخت مکان حادثه براي انواع خاصي از صدمات و در توسعه برنامه هاي پيشگيري از صدمات به ما کمک مي کند. هدف پژوهش حاضر مقايسه طبقه بندي علل خارجي صدمات در کشورهاي منتخب و ارايه الگويي براي ايران بود.
روش بررسي: اين پژوهش مقطعي و مقايسه اي در سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ انجام شد. ابزار گردآوري داده ها اينترنت، مکاتبه با متخصصان خارج از کشور، مجلات و کتاب ها بود. با مطالعه سازمان ايجادکننده و ساختار طبقه بندي علل خارجي صدمات در کشورهاي منتخب الگوي طبقه بندي علل خارجي صدمات کشورمان پيشنهاد شد. اين الگو با روش دلفي آزمون، و پس از تحليل نتايج آزمون، الگوي نهايي ارايه شد.
يافته ها: مقايسه نتايج مطالعه تطبيقي طبقه بندي علل خارجي صدمات در کشورهاي منتخب و در سطح بهداشت جهاني، آورده شده است. الگوي نهايي براي طبقه بندي ملي علل خارجي صدمات در چهار محور اصلي: سازمان مسوول، ويژگي هاي مشترک فهرست شماره اي و فهرست الفبايي، ويژگي هاي خاص فهرست شماره اي و ويژگي هاي عمومي ارايه شد.
نتيجه گيري: الگوي ارايه شده؛ از نظر تقسيم بندي کلي فهرست شماره اي به صورت بخش اصلي و بخش ضميمه، اساس تنظيم بخش ها و حروف مورد استفاده در کدها- بيشتر منطبق بر طبقه بندي بين المللي علل خارجي صدمات مي باشد.