مقاله مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه در همسران مطلقه و عادي به عنوان پيش بيني كننده طلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه در همسران مطلقه و عادي به عنوان پيش بيني كننده طلاق
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح واره هاي ناسازگار اوليه
مقاله طلاق
مقاله تحليل مميز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي طرح واره هاي ناسازگار اوليه در روابط زناشويي به عنوان پيش بيني کننده طلاق بود.
روش: آزمودني هاي پژوهش ۱۵۰ زوج خواهان طلاق و ۱۵۵ زوج عادي (جمعا ۳۰۵ زوج) بودند. زوج هاي خواهان طلاق از ميان مراجعه کنندگان به دادگاه به روش در دسترس و نمونه عادي به روش نمونه گيري چندمرحله اي – تصادفي، از چند دبيرستان شهر اصفهان انتخاب شدند. همه زوج هاي نمونه به كمك پرسش نامه طرح واره هاي ناسازگار اوليه، ارزيابي شدند. براي تحليل داده ها افزون بر روش هاي آمار توصيفي، روش تحليل تمايز نيز به كار رفت.
يافته ها: طرح واره هاي بي اعتمادي- بدرفتاري، معيارهاي سخت گيرانه و بازداري هيجاني به ترتيب با ضرايب استاندارد ۰٫۶۷، ۰٫۵۷ و ۰٫۵۷ بيشترين توان پيش بيني، و از ميان متغير هاي جمعيت شناختي، تنها متغيرهاي سطح تحصيلات و ميزان درآمد توان پيش بيني معني دار طلاق را داشتند (P<0.001).
نتيجه گيري: مي توان به كمك طرح واره هاي ناسازگار اوليه طلاق را پيش بيني نمود و بر پايه اين الگو مي توان يك رويكرد پيش گيري از طلاق و درمان زناشويي بر پايه رويكرد طرح واره درمان گري تدارك ديد و يافته هاي اين پژوهش را در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﺑﺎليني و مشاوره اي براي کمک به همسران مشکل دار و در آستانه طلاق به کار گرفت.