مقاله مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ريشه هاي والديني آنها در مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسي – اجباري، اختلال وسواسي – اجباري و گروه غيرباليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ريشه هاي والديني آنها در مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسي – اجباري، اختلال وسواسي – اجباري و گروه غيرباليني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح واره هاي ناسازگار اوليه
مقاله ريشه هاي والديني
مقاله اختلال شخصيت وسواسي – اجباري و اختلال وسواسي – اجباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوعي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفريد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فتي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه و ريشه هاي والديني اين طرح واره ها در مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسي – اجباري، اختلال وسواسي – اجباري و جمعيت غير باليني.
روش: پژوهش حاضر از نوع پس رويدادي (علي – مقايسه اي) و مقطعي است که در نمونه اي ۴۵ نفره (شامل ۱۵ بيمار مبتلا به اختلال شخصيت وسواسي – اجباري، ۱۵ بيمار مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري و ۱۵ نفر از جمعيت غير باليني) اجرا شد که به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند. آزمودني ها با استفاده از پرسشنامه طرح واره هاي ناسازگار يانگ و فرزندپروري يانگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي تحليل داده ها، از روش هاي آماري تحليل واريانس چندمتغيره و آمارهاي توصيفي استفاده شد.
يافته ها: اين پژوهش تفاوت معنادار گروه مبتلايان به اختلال وسواسي- اجباري را با گروه غير باليني در تمامي طرح واره ها آشکار کرد. گروه مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسي – اجباري نيز در بيشتر طرح واره ها، به استثناي طرح واره هاي ايثار، شکست و محروميت هيجاني، با گروه غير باليني تفاوت معنادار داشت. دو گروه باليني (مبتلايان به اختلال وسواسي – اجباري و اختلال شخصيت وسواسي – اجباري) نيز فقط در طرح واره ناسازگار اوليه محروميت هيجاني با هم تفاوت معنادار داشتند. در حوزه ريشه هاي والديني، تفاوت گروه مبتلايان به اختلال وسواسي – اجباري با گروه غير باليني بيشتر از تفاوت گروه مبتلايان به اختلال شخصيت وسواسي – اجباري با گروه غير باليني بود. دو گروه  باليني نيز بر اساس چهار طرح واره محروميت هيجاني، نقص/ شرم، رها شدگي/ بي ثباتي و بي اعتمادي/ بدرفتاري در حوزه ريشه هاي والديني از هم متمايز بودند.
نتيجه گيري: نتايج به طور کلي تفاوت معنادار دو گروه باليني را با گروه غير باليني در طرح واره هاي ناسازگار اوليه نشان مي دهد. علاوه بر اين، پژوهش بيانگر شباهت ساختارهاي عميق شناختي دو گروه باليني و در نتيجه وجود ارتباط بين اين دو اختلال است.