مقاله مقايسه عزت نفس و بهزيستي رواني در جانبازان ورزشکار گروهي، انفرادي و غيرورزشکار استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: مقايسه عزت نفس و بهزيستي رواني در جانبازان ورزشکار گروهي، انفرادي و غيرورزشکار استان بوشهر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عزت نفس
مقاله بهزيستي رواني
مقاله ورزش
مقاله جانباز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي ريشهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: افشارپور شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام خاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين پژوهش به منظور مقايسه عزت‌ نفس و بهزيستي رواني در جانبازان ورزشکار گروهي، انفرادي و غيرورزشکار استان بوشهر انجام شد.
مواد و روش ‌ها: از ۲۲۴۲ جانباز بالاي ۲۵ درصد استان بوشهرتعداد ۳۲۷ نفر آزمودني به صورت تصادفي انتخاب شد و در سه گروه جانبازان ورزشکار گروهي ۱۰۹نفر، انفرادي ۱۰۹ نفر و غيرورزشکار ۱۰۹ نفر قرار گرفتند. سپس پرسشنامه عزت ‌نفس کوپر اسميت و بهزيستي رواني ديکن توسط آن ‌ها تکميل گرديد.
يافته ‌ها: نتايج تحليل واريانس يک‌ راهه نشان داد که بين سه گروه مورد مطالعه در متغيرهاي عزت‌ نفس و بهزيستي رواني تفاوت معني ‌داري وجود داشت. آزمون تعقيبي توکي نشان ‌داد که گروه ‌هاي ورزشکار نسبت به گروه غيرورزشکار نمره بالاتري در هر دو متغير داشتند.
نتيجه ‌گيري: جانبازان ورزشکار در مقايسه با جانبازاني که ورزش نمي‌ کردند عزت ‌نفس و بهزيستي رواني بالاتري داشتند.