مقاله مقايسه عشق در غزل هاي سعدي و شکسپير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه عشق در غزل هاي سعدي و شکسپير
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکسپير
مقاله سعدي
مقاله عشق
مقاله غزل عاشقانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفق اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي پور نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عشق پاسخي به معماي وجود انسان و جوابي کامل به عميق ترين نياز او براي غلبه برجدايي و رهايي از زندان تنهايي خويش است. مضمون عشق در غزل شکسپير به متون ادبي فارسي بسيار نزديک است. غزل سعدي يکي از بهترين جلوه گاه هاي ظهور عشق است و اين عشق را مي توان از جهاتي با عشق شکسپير مقايسه کرد.
شکسپير از نظر زماني حدود سه قرن با سعدي فاصله دارد اما از نظر محتوا مي توان شباهت هاي قابل توجهي درغزل هاي هردو يافت.
روش تحقيق در اين نوشته، به شيوه مقايسه معنايي است به اين شکل که محتوا و مضمون غزل هاي شکسپير با محتواي برخي ابيات غزل هاي سعدي مقايسه شده است. طي مطالعه اجمالي غزل هاي عاشقانه سعدي و غزل هاي شکسپير شباهت هاي معنايي و مفهومي قابل توجهي ملاحظه شد. ابتدا شباهت ها و سپس تفاوت ها دسته بندي شده است. با توجه به اين که تعداد غزل هاي شکسپير نسبت به غزل هاي سعدي کم تر است، بسامد تکرار يک مفهوم در غزل هاي سعدي بيشتر مشاهده شد، به اين دليل در متن، گاه چندين شاهد مثال از سعدي در برابر يک يا احيانا چند شاهد مثال از شکسپير آورده شده است. شايان ذکر است که امکا ن مقايسه و بررسي تمام غزل هاي سعدي و شکسپير در اين مجال نبود و اين نوشته، مي تواند چشم انداز روشني براي پژوهش هاي بيشتر باشد.