مقاله مقايسه عمق پروب در ناحيه ديستال دندان هفت پس از جراحي دندانهاي عقل نهفته فک پايين به دو روش فلپ پاکتي و مثلثي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۸ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه عمق پروب در ناحيه ديستال دندان هفت پس از جراحي دندانهاي عقل نهفته فک پايين به دو روش فلپ پاکتي و مثلثي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان عقل نهفته
مقاله فلپ پاکتي
مقاله فلپ مثلثي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي شادپور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دندانهاي مولر سوم شايعترين دندانهاي نهفته مي باشد و عوارض متعددي به دليل نهفتگي انها ايجاد ميشود که شامل پري کرونيت و کيست و تومورهاي ادنتوژنيک و درد و شکستگي فک ميباشد به همين دليل در اکثرمواري راي به جراحي و خارج کردن انها داده ميشود. دو روش متداول جراحي به روش فلپ پاکتي و فلپ مثلثي ميباشد و با توجه به شيوع بالاي نهفتگي دندان عقل و جراحي انها در اين مطالعه سعي شده است تا تاثير اين دو فلپ بر عوارض و عمق پاکت در ديستال دندان هفت بررسي شود.
مواد و روش ها: اين تحقيق به صورت sequential randomized & controlled clinical trial و بروي ۱۵ نفر از بيماران مراجعه کننده به بخش جراحي فک و صورت دانشکده دندانپزشکي انجام شد. پس از اخذ رضايت نامه و اموزش بهداشت دندان مولر دوم در شش سايت پروب شد سپس بيماران در يک سمت با فلپ پاکتي و در طرف ديگر با فلپ مثلثي تحت جراحي قرار گرفتند و بعد از يک و سه ماه بيماران مورد پروبينگ قرارگرفتند. نتايج ثبت و دادها به روش تست اناليز واريانس دوطرفه مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند.
يافته ها: کليه بيماران درهفته اول پس از جراحي در سمتي که از فلپ مثلثي استفاده شده بود درد و تورم بيشتري نسبت به سمت مخالف داشتند. درماه اول پس ازجراحي ۴ نفر از بيماران هنوز در سمتي که از فلپ مثلثي استفاده شده بودکمي احساس ناراحتي داشتند. عمق پروب در ديستال دندان هفت پس از جراحي دندان عقل به دو روش فلپ پاکتي و مثلثي تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه گيري: عمق پروب در ديستال دندان هفت پس از جراحي دندان عقل به دو روش فلپ پاکتي و مثلثي تفاوت معناداري نداشت.