مقاله مقايسه عملكرد، اجزاي عملكرد هيبريدهاي ذرت در كشت دوم در منطقه خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد، اجزاي عملكرد هيبريدهاي ذرت در كشت دوم در منطقه خوي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله هيبريد
مقاله كشت دوم
مقاله خصوصيات مورفولوژيك
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مقايسه عملكرد، اجزاء عملكرد و خصوصيات مورفولوژيك هيبريدهاي ذرت در كشت دوم، آزمايشي در تابستان ۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقات كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي اجرا گرديد. اين تحقيق به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي شامل ۷ تيمار متشكل از هيبريد هاي ذرت، K.S.C 108، K.S.C 301 و K.S.C 303،K.S.C 404 (ذرت شيرين)، K.S.C 600 (ذرت آجيلي)، K.S.C 604 و K.S.C 647در چهار تكرار انجام گرفت. تاريخ كاشت براي تمام ارقام آزمايشي ۲۰ تير ماه تعيين گرديد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه هيبريدهاي مورد مقايسه از نظر صفات مطالعه شده، تفاوت معني داري در سطح احتمال آماري يك درصد دارند. مقايسه ميانگين هاي انجام شده به روش آزمون چند دامنه اي دانكن نشان داد كه هيبريد نيمه ديررس K.S.C 647 داراي بالاترين ارتفاع ساقه، قطر ساقه، ارتفاع بلال از سطح زمين، عملكرد علوفه تر (۶۲٫۶۰ تن در هكتار) و عملكرد علوفه خشك (۱۵٫۲۱ تن در هكتار) بود. همچنين اين هيبريد از نظر عملكرد برگ خشك و ساقه خشك و نسبت برگ به ساقه، نسبت به هيبريدهاي ديگر برتري نشان داد. هيبريد K.S.C 600 نيز داراي بالاترين وزن خشك بلال و هيبريد K.S.C 303 داراي بيشترين نسبت بلال به اندامهاي هوايي بود. هم چنين ار نظر شاخص سطح برگ K.S.C 404 بالاتر از ساير هيبريدها قرار گرفت. با توجه با نتايج بدست آمده هيبريد نيمه ديررس K.S.C 647 به علت داشتن صفاتي همچون ارتفاع بوته، عملكرد علوفه خشک و علوفه تر، وزن خشك برگ و ساقه و نيز داشتن قطر ساقه كه از اجزاي مهم و تاثيرگذار در عملكرد و گزينش يك گياه علوفه اي هستند، به عنوان بهترين هيبريد براي هدف سيلوئي در شرايط كشت دوم در منطقه خوي انتخاب و توصيه گرديد.