مقاله مقايسه عملكرد حافظه باليني در جانبازان نابينا و همتايان بينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد حافظه باليني در جانبازان نابينا و همتايان بينا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جانبازان نابينا
مقاله حافظه باليني
مقاله آزمون وكسلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تجارب دنياي بينايي نقش مهمي در تكوين عملكردهاي شناختي مغز دارد. اطلاعات دقيق و سريعي كه از بينايي حاصل مي شود، براي عملكردهاي شناختي مغز حياتي هستند.
هدف: هدف از اين مطالعه تعيين تفاوت بين عملكرد حافظه باليني در دو گروه جانبازان نابينا و همتايان بينا است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يك مطالعه مقطعي مقايسه اي بود كه در ۱۳۷ جانباز دو چشم نابينا و ۱۲۴ فرد بينا كه از نظر سن و تحصيلات همتا بودند، انجام گرفت. به منظور ارزيابي عملكرد حافظه باليني از آزمون حافظه باليني وكسلر استفاده شد. تحليل آماري براي مقايسه دو گروه در نمره اين آزمون و خرده آزمون هاي مربوطه به وسيله آزمون آماري تي مستقل صورت گرفت.
يافته ها: سن افراد نابينا ۷٫۶۹±۴۱٫۷۵ سال و افراد سالم ۸٫۱۴±۴۱٫۸۶ سال بود. بين جانبازان نابينا و همتايان بينا در خرده آزمون هاي معلومات عمومي، آگاهي به زمان و مكان، تمركز و كنترل ذهني، حافظه شنيداري و حافظه عددي و كل آزمون تفاوت معني داري نشان داده شد (P<0.00001). مقايسه ميانگين ها بيانگر اين است كه كارايي افراد بينا در اين آزمون ها بالاتر است. در خرده آزمون تداعي كلمات تفاوتي بين دو گروه يافت نشد (P=0.054).
بحث و نتيجه گيري: كارايي جانبازان نابيناي اكتسابي در حافظه باليني كمتر از همتايان بينا است و اين موضوع مي تواند بيانگر ارتباط بين بينايي و عملكرد حافظه باليني باشد.