مقاله مقايسه عملكرد خانواده كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي با عملكرد خانواده كودكان بدون اختلال بيش فعالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد خانواده كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي با عملكرد خانواده كودكان بدون اختلال بيش فعالي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال بيش فعالي/ نقص توجه
مقاله عملكرد خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقايسه عملكرد خانواده كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه/ بيش فعال ۱۵-۷ ساله مراجعه کننده به مراکز روان پزشکي تبريز با عملكرد خانواده كودكان بدون اختلال بيش فعالي در سال ۱۳۸۷ مي باشد. اين مطالعه از نوع علي ـ مقايسه اي و بر روي ۱۵۰ خانواده انجام گرفته است. ۷۵ خانواده كـودكـن مبتلا به۷-۱۵ ADHD  ساله، از بين مراجعين كلينيك هاي روان پزشكي شهر تبريز و ۷۵ خانواده کودکان بدون ADHD از بين دانش آموزان سنين ۱۵-۷ ساله تبريز، به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند.
پرسشنامه ابزار سنجش خانواده
(FAD) در مورد آن ها اجرا و داده هاي بدست آمده با روش آماري t-test دو گروه مستقل تجزيه و تحليل شد. يافته ها تفاوت بين عملكرد خانواده كودكان داراي ADHD با عملكرد خانواده هاي كودكان بدون ADHD در همه بعدها (يعني حل مساله، ارتباط، نقش ها، همراهي عاطفي، كنترل رفتار، آميزش عاطفي و عملكرد كلي) را معنادار نشان داد. در ميانگين نمرات عملکرد خانواده هاي كودكان داراي اختلال ADHD در ابعاد ياد شده بزرگتر از ميانگين نمرات خانواده هاي كودكان بدون ADHD بود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت عملكرد خانواده گروه ADHD نسبت به گروه كنترل ناسالم تر مي باشد.