مقاله مقايسه عملكرد دختران و پسران در خرده آزمونهاي ساختار هوش ميكر و اعتباريابي اين مجموعه آزمونها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد دختران و پسران در خرده آزمونهاي ساختار هوش ميكر و اعتباريابي اين مجموعه آزمونها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون ساختار هوش ميكر
مقاله خرده آزمونهاي شناختي- معنايي
مقاله نمادي ميكر
مقاله الگوي هوش مكعبي گيلفورد
مقاله عملكرد دختران و پسران در آزمون ميكر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده جهانشاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مقايسه عملكرد دختران و پسران در خرده آزمونهاي شناختي، معنايي- نمادي آزمون ميكر در دانش آموزان پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي انجام شد. نمونه پژوهش ۲۹۲ دانش آموز دختر و پسر را شامل بود. آزمون ساختار هوش ميكر ۵ خرده آزمون،  معنايي- نمادي است كه بر اساس الگوي چند عاملي و شناخته شده هوش گيلفورد (۱۹۵۹) ساخته شده است. يافته هاي مرتبط با تحليل واريانس چند متغيري نشان داد كه تفاوت معني داري ميان پسران و دختران در خرده آزمونهاي ميكر وجود دارد (۰۰۱/ (P<?همچنين نتيجه تحليل واريانس معمولي دوگروه در متغيرهاي cmr, cmu, css, csr و cms نشان داد كه در بيشتر خرده آزمونها تفاوت ميان دختران و پسران معني دار است ((P<0/001، اما در بعضي خرده آزمونها اين تفاوت معني دار نيست. براي روايي ملاك از روش روايي همزمان استفاده شد، به اين ترتيب بين خرده آزمونهاي آزمون ميكر و ارزيابي معلم از دانش آموز رابطه معني داري وجود داشت (۰۰۱/ (p<?نتايج داده هاي توصيفي نشان داد كه ميانگين هاي پسران در همه خرده آزمون ها  بالاتر از دختران بود. بر اساس يافته هاي پژوهش پيشنهاداتي براي بهبود توانايي هاي شناختي ارايه شد.