مقاله مقايسه عملكرد كودكان داراي اختلالات يادگيري كلامي و غيركلامي در مقياس تجديدنظر شده هوشي وكسلر، آزمون ديداري حركتي بندرگشتالت و مقياس رياضيات ايران كي مت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۶۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد كودكان داراي اختلالات يادگيري كلامي و غيركلامي در مقياس تجديدنظر شده هوشي وكسلر، آزمون ديداري حركتي بندرگشتالت و مقياس رياضيات ايران كي مت
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات يادگيري كلامي و غيركلامي
مقاله مقياس تجديد نظرشده هوشي وكسلر
مقاله آزمون ديداري ـ حركتي بندر گشتالت و مقياس رياضيات ايران كي مت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيم سيما
جناب آقای / سرکار خانم: هارون رشيدي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه عملكرد كودكان داراي اختلالات يادگيري غيركلامي و كودكان داراي اختلالات يادگيري كلامي در زيرآزمونهاي مقياس تجديد نظر شده هوشي وكسلر كودكان، آزمون ديداري ـ حركتي بندرگشتالت و مقياس رياضيات ايران كي مت بود. پس از ارزيابيهاي متعدد بر اساس تفاوت معنادار بين هوشبهر كلامي و عملي و نمرات مقياس درجه بندي دانش آموزان: تشخيص اوليه كودكان داراي اختلالات يادگيري (مايكل باست، ۱۹۷۱) دو گروه داراي اختلالات يادگيري كلامي و غيركلامي از ميان مراجعه كنندگان به مراكز اختلالات يادگيري سازمان كودكان استثنايي شهر شيراز شناسايي شدند. اطلاعات لازم به منظور انجام اين پژوهش با استفاده از مقياس تجديد نظر شده هوشي وكسلر كودكان، آزمون ديداري ـ حركتي بندرگشتالت و مقياس رياضيات ايران كي مت از ۵۲ آزمودني دختر و پسر ۶ تا ۱۱ ساله داراي اختلالات يادگيري غيركلامي (۲۳ نفر) و داراي اختلالات يادگيري كلامي (۲۹ نفر) جمع آوري گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي و آزمون T مستقل با روش تصحيح بونفرني استفاده شد. نتايج نشان داد كه:
۱ـ ميانگين نمرات گروه داراي اختلالات يادگيري غيركلامي در خرده آزمونهاي اطلاعات، شباهت ها، حساب و واژه ها از ميانگين نمرات گروه داراي اختلالات يادگيري كلامي به طور معنادار بالاتر است. و در خرده آزمون حساب برخلاف ساير زيرآزمونها ميانگين نمرات گروه داراي اختلالات يادگيري غيركلامي از ميانگين نمرات گروه اختلالات يادگيري كلامي پايين تر است.
۲ـ تفاوت معناداري در تمام خرده آزمونهاي عملي مقياس تجديد نظرشده هوشي وكسلر بجز تطبيق علايم در دو گروه داراي اختلالات يادگيري غيركلامي و داراي اختلالات يادگيري كلامي وجود دارد. ميانگين نمرات گروه داراي اختلالات يادگيري غيركلامي از ميانگين نمرات گروه داراي اختلالات يادگيري كلامي به طور معناداري كمتر است.
۳ـ ميانگين گروه داراي اختلالات يادگيري غيركلامي در آزمون ديداري ـ حركتي بندرگشتالت به طور معنادار پايين تر از ميانگين گروه داراي اختلالات يادگيري كلامي است.
۴ـ ميانگين گروه داراي اختلالات يادگيري غيركلامي در تمام بخشهاي مقياس رياضيات ايران كي مت به طور معنادار پايين تر از ميانگين گروه داراي اختلالات يادگيري كلامي است.
با استفاده از نتايج فوق تشخيص اختلالات يادگيري كلامي و غيركلامي با استفاده از نيمرخ نمرات در زيرآزمونهاي مقياس تجديد نظرشده هوشي وكسلركودكان، آزمون ديداري ـ حركتي بندر گشتالت و مقياس رياضيات ايران كي مت امكان پذير بوده و استفاده از هر سه مقياس توصيه مي شود.