مقاله مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريدهاي اميدبخش كلزاي بهاره در شرايط آب و هوايي شهرستان ايرانشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريدهاي اميدبخش كلزاي بهاره در شرايط آب و هوايي شهرستان ايرانشهر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورابنجار مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي سازگاري و مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد هيبريدهاي اميد بخش كلزاي بهاره در شرايط آب و هوايي شهرستان ايرانشهر، آزمايشي طي سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه مركز تحقيقات كشاروزي ايرانشهر به اجرا درآمد. اين آزمايش با استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. ارقام مورد آزمايش دوازده هيبريد كلزاي بهاره، دريافتي از موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج بودند. نتايج بررسي نشان داد كه هيبريدها از نظر صفات ارتفاع بوته، عملكرد دانه، عملكرد روغن، درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد دانه در خورجين، تعداد خورجين در بوته، طول دوره رويشي، طول دوره گل دهي، طول دروه پس از گل دهي تا رسيدگي فيزيولوژيك داراي اختلاف معني داري در سطوح آماري ۱و ۵ درصد بودند. هيبريد هايولا ۴۰۱ از نظر عملكرد دانه، وزن هزار دانه، درصد روغن و عملكرد روغن نسبت به ديگر هيبريدها برتري نشان داد. هيبريد هايولا ۳۰۸٫۳ داراي كمترين عملكرد دانه و كمترين عملکرد روغن نسبت به ديگر هيبريدها بود. اين هيبريد از نظر صفات درصد روغن، ارتفاع گياه و تعداد خورجين در ساقه اصلي نسبت به ديگر هيبريدها برتري داشت. هيبريدهاي هايولا ۳۰۸ و Syn-2 از نظر تعداد دانه در خورجين نسبت به ديگر ارقام برتري داشتند، هيبريد Syn-3 داراي طول دوره گل دهي بيشتر، هيبريدهاي هايولا ۳۰۸ و ۴۲۰ داراي طول دوره رسيدن بيشتر و هيبريد هايولا ۴۳ داراي طول دوره رويشي بيشتري نسبت به ديگر هيبريدها بودند. بررسي همبستگي ساده بين صفات نشان داد كه وزن هزار دانه، طول دوره رسيدن (پس از گل دهي)، همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد دانه و عملكرد روغن داشته است و طول دوره رشد و طول دوره رويشي داراي همبستگي منفي و معني دار با عملكرد روغن و عملكرد دانه در اين آزمايش بوده است. بر اساس نتايج به دست آمده در منطقه ايرانشهر هيبريدهاي هايولا ۴۰۱ و ۳۰۸ داراي بيشترين مقدار عملكرد دانه و هيبريدهاي هايولا ۳۰۸٫۳ و ۳۳۰ داراي كمترين مقدار عملكرد بودند.