مقاله مقايسه عملکرد ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي با استفاده از شاخص هاي منتخب در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي با استفاده از شاخص هاي منتخب در استان همدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصي سازي
مقاله ترويج دولتي
مقاله شرکت هاي ترويج خصوصي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر به دنبال بحث هاي خصوصي سازي و کاهش تصدي گري بخش دولتي بحث راه اندازي شرکت هاي آموزشي ترويجي خصوصي در استان همدان مطرح گرديده است. هدف اين تحقيق مقايسه عملکرد ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي با استفاده از شاخص هاي منتخب در استان همدان بوده است. اين مطالعه به روش توصيفي-همبستگي انجام شده و جامعه آماري اين تحقيق مديران و کارشناسان ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي در استان همدان بودند (N=73). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سري پرسشنامه براي دو گروه مورد نظر در تحقيق طراحي گرديد. روايي ظاهري و محتوايي ابزار تحقيق توسط اعضاي هيات علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران و برخي مسولان اجرايي انجام گرفت. بررسي پايايي ابزار تحقيق با تکميل تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه توسط مديران و کارشناسان شرکت هاي ترويج دولتي در سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان و شرکتهاي ترويج خصوصي اين استان انجام شد. ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه هاي مربوط به مديران و کارشناسان شرکت هاي ترويج خصوصي ۰٫۸۶ و براي پرسشنامه هاي مربوط به مديران و کارشناسان ترويج دولتي ۰٫۸۴ به دست آمد. نتايج تحقيق حاکي از آن است که ميانگين سني مديران و کارشناسان ادارات ترويج دولتي ۳۷ سال و ميانگين سني مديران و کارشناسان شرکت هاي ترويج خصوصي ۲۶ سال بوده است. تنها ۱۰ درصد از مديران و کارشناسان ترويج دولتي و ۶٫۱ درصد از پاسخگويان شرکت هاي ترويج خصوصي در رشته آموزش و ترويج کشاورزي تحصيل کرده اند. ميانگين سابقه فعاليت هاي اجرايي پاسخگويان ادارات ترويج دولتي ۱۴ سال و شرکتهاي ترويج خصوصي ۲٫۵۸ سال بوده است. همچنين نتايج حاکي از آن است که ميانگين عملکرد ادارات ترويج دولتي ۲۳٫۸۴ و ميانگين عملکرد شرکت هاي ترويج خصوصي طي دو سال گذشته ۳۲٫۸۸ بوده، نتايج حاصل از آزمون t بيانگر اين است که بين عملکرد ادارات ترويج دولتي و شرکت هاي ترويج خصوصي اختلاف معني داري وجود ندارد.