مقاله مقايسه عملکرد ارقام پاييزه کلزا در تاريخ هاي کاشت مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد ارقام پاييزه کلزا در تاريخ هاي کاشت مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمازدگي
مقاله عملکرد دانه و روغن
مقاله کشت پاييزه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبان اسلام بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه شش رقم پاييزه کلزا طي سال زراعي ۸۳ – ۸۲ و دو زمان کاشت ۲۱ شهريور و ۵ مهرماه از نظر شکل مناسب بوته ها قبل از بروز سرماي زمستان و اثرات سرما بر روي بقاي زمستاني ان ها، عملکرد دانه، روغن و اجزاي عملکرد دانه در قالب طرح اماري فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اذربايجان شرقي ارزيابي شدند. نتايج نشان دادند که ارقام مورد بررسي در تاريخ کاشت مهرماه در مقايسه با تاريخ کاشت شهريور ماه از تعداد برگ در بوته، قطر طوقه و وزن خشک بوته کم تري در زمان کاهش ميانگين دماي روزانه به کم تر از صفر گياهي کلزا (۵ درجه سانتي گراد) برخوردار بودند. هم چنين، عملکرد دانه و روغن نيز در کشت مهرماه کاهش معني داري نشان داد. بنابراين، زمان کاشت نيمه شهريور ماه براي منطقه و مناطقي با شرايط اقليمي مشابه، مناسب تر است. بين عملکرد دانه و روغن با تعداد برگ در بوته، قطر طوقه و وزن خشک بوته همبستگي مثبت و معني دار و با درصد سرمازدگي همبستگي منفي و معني دار ديده شد. به نظر مي رسد مي توان از شاخص هاي تعداد برگ در بوته، قطر طوقه و وزن خشک بوته در زمان نزول ميانگين دماي روزانه به کمتر از صفر گياهي کلزا و درصد سرمازدگي، براي گزينش ژنوتيپ هاي متحمل به سرما و شناسايي زمان کاشت مناسب کلزاي پاييزه استفاده نمود.