مقاله مقايسه عملکرد توليدي نتاج گاوهاي نر هلشتاين داخلي و خارجي در شرايط مختلف اقليمي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد توليدي نتاج گاوهاي نر هلشتاين داخلي و خارجي در شرايط مختلف اقليمي ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هلشتاين
مقاله فراسنجه هاي ژنتيکي
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ و محيط
مقاله اقليم هاي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال سعيد شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي شهربابك محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرايي آشتياني سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عملکرد صفات توليد شير و مقدار چربي شير دختران گاوهاي نر هلشتاين مورد استفاده در شرايط اقليمي مختلف ايران، از اطلاعات ۹۶۷۳ راس گاو شيري متعلق به ۱۳ گله گاو هلشتاين که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴ جمع آوري شده بود، استفاده شد. محل جغرافيائي گله ها بر اساس شرايط اقليمي منطقه و استفاده از روش دومارتن پيشرفته به چهار اقليم خشک سرد، فراخشک سرد، مرطوب معتدل و نيمه خشک سرد گروه بندي شد. عملكرد گاوها در هر كدام از اقليم ها به عنوان صفات جداگانه در نظر گرفته شد. اجزاي (کو) واريانس صفات ميزان توليد شير و مقدار چربي شير با استفاده از مدل حيواني چند صفتي براي اقليم هاي مختلف برآورد شد. وراثت پذيري در اقليم هاي مختلف براي صفت توليد شير و مقدار چربي شير به ترتيب از ۱۷ تا ۳۳ درصد و از ۹ تا ۱۴ درصد و ضرايب همبستگي ژنتيکي براي آن ها به ترتيب از ۵۵/۰ تا ۹۸/۰ و از ۲۲/۰ تا ۹۴/۰ متغير بود. همبستگي ژنتيکي صفات توليد شير و مقدار چربي شير بين اقليم مرطوب معتدل با ساير اقليم ها، کمتر از ۹۰/۰ بوده که نشان دهنده وجود اثر متقابل ژنوتيپ و محيط است. همبستگي ژنتيکي هر دو صفت، بين اقليم هاي خشک سرد و فرا خشک سرد بيشتر از ۹۰/۰ بود که نشان مي دهد مي توان عملکرد گاوها را در اين دو اقليم به عنوان يک صفت درنظر گرفت. ميانگين ارزش هاي اصلاحي دختران گاوهاي نر کشور نيوزيلند از نظر دو صفت توليد شير و چربي شير در تمام اقليم ها (بجز اقليم نيمه خشک سرد) بيشترين و ميانگين ارزش هاي اصلاحي دختران گاوهاي نر ايراني براي هر دو صفت و در تمام اقليم ها کمترين بود.