مقاله مقايسه عملکرد دانشجويان پزشکي و دستياران اطفال در ثبت پرونده هاي پزشکي در بيمارستان کودکان اميرکلا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد دانشجويان پزشکي و دستياران اطفال در ثبت پرونده هاي پزشکي در بيمارستان کودکان اميرکلا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستياران پزشکي
مقاله کارورزان
مقاله کارآموزان
مقاله گزارشات پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اباذري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي كناري حوريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تهيه و تنظيم گزارشات پزشکي بيماران بستري در بيمارستان ها، علاوه بر بايگاني به عنوان پيشينه پزشکي بيماران و تشخيص بيماري، به پزشک کمک مي کند تا طرح مراقبت و درمان بيمار را پايه ريزي نمايد و درج ناقص اطلاعات در پرونده هاي پزشکي عوارض نامطلوب پزشکي، قضایي و اقتصادي براي بيمار و بيمارستان به همراه دارد. هدف از اين مطالعه بررسي عملکرد دانشجويان پزشکي و دستياران اطفال در ثبت پرونده هاي پزشکي جهت ارتقا کيفيت آنها مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي به روش کاربردي و با مراجعه به پرونده هاي بيمارستاني طي سال هاي تحصيلي ۸۴- ۸۵، در بيمارستان کودکان اميرکلا انجام شد. پرونده ها با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و نحوه درج شرح حال، معاينه فيزيکي، خلاصه پرونده، سير بيماري و تشخيص نهايي در اين پرونده ها مورد ارزيابي قرار گرفت. براي ارزيابي پرونده ها، اطلاعات در فرم مخصوص جمع آوري و به هر آيتم يک امتياز داده شد. بر اساس جمع نمرات، گزارشات در ۳ سطح خوب، متوسط و ضعيف طبقه بندي شدند و سپس اطلاعات مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ۷۳۰ پرونده مورد بررسي قرار گرفت. وضعيت ثبت شرح حال توسط دستياران، کارورزان و کارآموزان به ترتيب متوسط، متوسط و ضعيف (p=0/000)، وضعيت ثبت سير بيماري در هر سه گروه ضعيف (p=0/000)، ثبت معاينه فيزيکي به ترتيب متوسط، متوسط، ضعيف(p=0/000)  وضعيت ثبت خلاصه پرونده در دو گروه دستياران و کارورزان خوب (p=0/009) و کيفيت کلي در هر دو گروه دستياران و کارورزان متوسط (p=0/000) ارزيابي گرديد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که دستياران و کارورزان در ثبت پرونده هاي پزشکي از عملکرد متوسطي برخوردار هستند. در حاليکه کارآموزان در ثبت گزارشات پزشکي عملکرد ضعيف و دور از انتظار داشتند. لذا پيشنهاد مي شود که آموزش پرونده نويسي در دستور کار گروههاي آموزشي قرار گيرد.