مقاله مقايسه عملکرد روغن و برخي صفات زراعي ارقام بهاره گلرنگ پيش سرمايي شده با ارقام پاييزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد روغن و برخي صفات زراعي ارقام بهاره گلرنگ پيش سرمايي شده با ارقام پاييزه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله عملکرد روغن
مقاله درصد روغن
مقاله تيمار پيش سرمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي در سال زراعي ۱۳۸۴ در مزرعه آموزشي – تحقيقاتي دانشگاه آزاد واحد فراهان، به صورت طرح پاية بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد. در اين آزمايش ۱۸ رقم گلرنگ پاييزه شامل: پديده، محلي مرند، محلي مياندوآب، S-6-46, LRV- 51-13 LRV-51-20, 697, LRV-290, IL-128, K.W.2, Yenice, LRV-51-11, K.C.72, K.A.72, L.S.P, IL-119, IL-111, LRV-51-51, و ۱۰ رقم گلرنگ بهاره شامل: ژيلا، uc-1، نبراسكا–۱۰، رقم محلي اصفهان، اراك ۲۸۱۱-، FO2، داوري۲۸۱۱-، ES.68،IL-111(2)  و LSP مورد بررسي قرار گرفتند. هر رقم در ۲ رديف به صورت جوي و پشته و به طول ۵ متر كاشته شد. فاصله بين رديف هاي كاشت، ۵۰ سانتيمتر و فاصله بوته ها روي رديف كاشت ۵ سانتيمتر در نظر گرفته شد. صفاتي از قبيل ارتفاع گياه، قطر ساقه، تعداد غوزه نابارور در هرگياه، طول دوره رشد، درصد روغن و عملکرد روغن دانه اندازه گيري شدند. بيشترين مقدار عملكرد روغن دانه با ميانگين ۷۸۵٫۷ كيلوگرم در هكتار و كمترين مقدار عملكرد روغن دانه با ميانگين ۴۴٫۳۳ كيلوگرم در هكتار به ترتيب مربوط به ارقام ۶۹۷ و IL-111(2) مي باشد. رقم ۶۹۷ در صفاتي چون ارتفاع گياه، تعداد شاخه فرعي در گياه و تعداد دانه در غوزه نسبت به ساير ارقام داراي برتري محسوسي بود. علاوه بر اين رقم ۶۹۷ در بين ساير ارقام مورد بررسي بيشترين تحمل به سرما را داشت.