مقاله مقايسه عملکرد طيفي و مکاني روشهاي ترکيب تصاوير در اختلاف قدرت تفکيکهاي مختلف تصاوير چندطيفي و پانکروماتيک: تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد طيفي و مکاني روشهاي ترکيب تصاوير در اختلاف قدرت تفکيکهاي مختلف تصاوير چندطيفي و پانکروماتيک: تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتروپي
مقاله آيکنوس
مقاله تبديل موجک
مقاله ترکيب تصاوير
مقاله تهران
مقاله عملکرد مکاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ضياييان پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلاف قدرت تفکيک تصاوير چند طيفي و تصوير پانکروماتيک به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار بر عملکرد طيفي و مکاني روشهاي ترکيب تصاوير مطرح مي باشد که هدف اين تحقيق قرار داده شده است. پس از تهيه تصاوير چندطيفي شبيه سازي شده با قدرت تفکيک ۸، ۱۲، ۱۶، … و ۴۴ متري از تصاوير چندطيفي آيکنوس و تصوير پانکروماتيک شبيه سازي شده ۴ متري با استفاده از چهار روش ترکيب تصاوير، شامل روشهاي ترکيب مبتني بر تبديل Brovey، تبديل مولفه هاي اصلي، تبديل موجک و تبديل مولفه هاي اصلي-تبديل موجک، تصاوير چند طيفي شبيه سازي شده با تصوير پانکروماتيک شبيه سازي شده، ترکيب شدند. از شاخصهاي کمي شامل ضريب همبستگي براي بررسي کيفيت طيفي و از شاخص آنتروپي براي بررسي کيفيت مکاني تصاوير ترکيب شده استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان دهنده آن است که نوع تاثيرگذاري افزايش اختلاف اندازه پيکسلهاي تصاوير چند طيفي در مقايسه با پيکسلهاي تصوير پانکروماتيک، وابسته به روشي مي باشد که براي ترکيب تصاوير استفاده مي شود. همچنين در بين روشهاي استفاده شده براي ترکيب تصاوير، روش ترکيب مبتني بر تبديل Brovey کمترين حساسيت نسبت به تغييرات اختلاف اندازه پيکسلها و روش ترکيب مبتني بر تبديل مولفه هاي اصلي-ترکيب موجک بيشترين حساسيت را دارند. همچنين رابطه تغييرات کيفيت طيفي و مکاني تصاوير ترکيب شده نسبت به افزايش اختلاف قدرت تفکيک تصاوير چند طيفي و پانکروماتيک به صورت غيرخطي مي باشد.