مقاله مقايسه عملکرد مديريت دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غير دولتي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد مديريت دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غير دولتي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارس غيردولتي
مقاله مدارس دولتي
مقاله نظارت
مقاله تجهيزات و امکانات آموزشي
مقاله روابط انساني
مقاله مديريت کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمد غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر، مقايسه عملکرد مديران دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيردولتي شهر تهران بود. براي اين منظور از بين مناطق آموزش و پرورش شهر تهران دو منطقه ۸ و ۱۳ انتخاب شدند تا به روش پيمايشي از والدين دانش آموزان نظر سنجي به عمل آيد. اين نظرسنجي به کمک پرسشنامه محقق ساخته ۲۲ سوالي با گزينه هاي کاملا موافق، موافق، تاحدودي موافق، مخالف، کاملا مخالف انجام شد. اعضاي جامعه آماري ۱۱۰۰ نفر بودند که بر اساس جدول مورگان ۲۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با اين حال، به دليل پيش بيني افت پرسشنامه ها تعداد ۳۲۰ نسخه در بين نمونه ها توزيع شد که اطلاعات ۳۰۵ نسخه آن قابل استخراج بود. پس از محاسبات آماري و استفاده از t همبسته، مشخص شد که تفاوت ترغيب دانش آموزان به فعاليت و رقابت علمي، استفاده مدارس از ابزار و تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي، روابط انساني حاکم برمدارس، و کيفيت مديريت مدارس در دو گروه مدرسه معني دار بوده، شرايط دبيرستان هاي غيردولتي دخترانه مطلوب تر است. اما از لحاظ نظارت بر مدرسه و دانش آموزان، سلامت محيط مدارس، و ويژگي هاي کلي مديران بين دو گروه مدرسه تفاوت معني دار وجود ندارد.