مقاله مقايسه عملکرد منعقدکننده ها با شرايط انعقاد پيشرفته در حذف کدورت و موادآلي در رودخانه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد منعقدکننده ها با شرايط انعقاد پيشرفته در حذف کدورت و موادآلي در رودخانه کرج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعقاد پيشرفته
مقاله پلي آلومينيوم کلرايد
مقاله کلرو فريک
مقاله رودخانه كرج
مقاله كدورت و مواد آلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني اميرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انعقاد پيشرفته در واقع بهينه سازي فرايند به منظور حذف مواد آلي پيش سازهاي حاصل از ضدعفوني کننده ها در فرايند متداول تصفيه آب است. در فرايند انعقاد پيشرفته با استفاده از مواد منعقدکننده، حذف مواد آلي طبيعي به عنوان پيش ساز تري هالومتان ها صورت مي گيرد. در اين زمينه با انجام آزمايش جار اثر دوز بيشتر منعقدکننده هاي کلروفريک و پلي آلومينيوم کلرايد را در حذف بيشتر کل کربن آلي، کربن آلي محلول، جذب ماده آلي در طول موج ۲۵۴ نانومتر و قلياييت، آلومينيوم و آهن باقيمانده، کل تري هالومتان ها، از آب رودخانه کرج واقع در استان تهران بررسي و مورد مقايسه قرار گرفت. pH موثر براي حذف مواد آلي طبيعي در شرايط انعقاد پيشرفته براي کلروفريک و پلي آلومينيوم کلرايد، به ترتيب معادل ۶٫۲ و ۶٫۵ به دست آمد. اين بررسي تاثير افزايش دوز ماده منعقدکننده هاي پلي آلومينيوم کلرايد و کلروفريک را بر حذف  TOCبه ترتيب %۶۰-۶۵ و %۵۰-۵۵ نشان مي دهد. درصد حذف تري هالومتان در استفاده از پلي آلومينيوم کلرايد مايع نسبت به کلروفريک ۲۰ تا ۳۰ درصد بيشتر نشان مي دهد. نتايج اين بررسي ها از نظر کمي، عملکرد بهتر پلي آلومينيوم کلرايد را در مقايسه با کلروفريک در کدورت هاي ميانگين سالانه(NTU6)  در حذف بيشتر کدورت، TTHM، TOC، DOC، UV254 و افت pH و قلياييت، مقدار کمتري نسبت به کلروفريک نشان مي دهد. از نظر کيفي استفاده از پلي آلومينيوم کلرايد نسبت به کلروفريک، سايز ذرات تشکيل شده درشت تر، سرعت ته نشيني فلوک ها بيشتر، درصد حجمي لجن ته نشين شده و ميزان حذف کدورت را بيشتر نشان مي دهد.