مقاله مقايسه عملکرد موتور EF7.TC در حالت سوخت گاز و بنزين با استفاده از شبيه سازي گرمايي پيستون و محفظه احتراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در سوخت و احتراق از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد موتور EF7.TC در حالت سوخت گاز و بنزين با استفاده از شبيه سازي گرمايي پيستون و محفظه احتراق
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور دوگانه سوز
مقاله شبکه گرمايي مقاومت-خازن
مقاله پيستون
مقاله مدل دو ناحيه اي احتراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قارلقي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كاكايي اميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي فر علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ابتدا انتقال گرما در پيستون موتور اشتعال جرقه اي محاسبه شده، سپس با تعيين شرايط مرزي گرمايي به بررسي عملکرد موتور در دو حالت سوخت گاز و بنزين پرداخته شده است. سه روش متفاوت براي مدل کردن انتقال گرما به کار رفته است. در روش اول براي پيستون، سيلندر و سرسيلندر، يک دماي ثابت و تقريبي در نظر گرفته شده و توسط مدل دو ناحيه اي احتراق شرايط ميدان گاز درون سيلندر (دما، فشار و ضرايب انتقال گرماي جا به جايي) محاسبه مي شوند. در روش دوم براي هر سه قسمت پيستون، سيلندر و سرسيلندر، سه دماي مجهول در نظر گرفته شده و معادلات انتقال گرما با مدل دو ناحيه اي به صورت همزمان حل مي شوند. در روش سوم که دقيق ترين روش است، به صورت همزمان بر اساس مدل شبکه گرمايي مقاومت-خازن، ۲۴ معادله انتقال گرما با کد دو ناحيه اي، حل مي شود. نتايج به دست آمده از سه روش به منظور بررسي اثر آن ها بر رفتار گرمايي پيستون با هم مقايسه مي شوند. نشان داده شده است که استفاده از مدل مقاومت-خازن با تعداد معادلات کمتر و در نتيجه زمان حل کمتر، روشي مناسب براي حل مسايل گرمايي موتور است. مجموعه اين عمليات توسط کدي که در نرم افزار متلب (MATLAB) نوشته شده انجام شده است و نتايج با داده هاي تجربي موتور EF7.TC صحه گذاري شده است.