مقاله مقايسه عملکرد پرورش بوقلمون گوشتي بي يو تي بيگ ۶ در ايران با استاندارد نژادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۷۳۷ تا ۷۴۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عملکرد پرورش بوقلمون گوشتي بي يو تي بيگ ۶ در ايران با استاندارد نژادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي يو تي بيگ ۶
مقاله بوقلمون گوشتي
مقاله عملکرد پرورشي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي خوشخو پيام
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري آزاد گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي عملکرد پرورش صنعتي بوقلمون گوشتي در ايران، ۱۵ مزرعه پرورش بوقلمون گوشتي به صورت تصادفي انتخاب شدند. در طول مطالعه مجموعا ۷۲۰۰۰ قطعه بوقلمون گوشتي سويه تجاري بي يو تي بيگ ۶ در اين مزارع پرورش يافتند. اين مزارع از يک روزگي تا سن کشتار (۱۶ هفتگي براي بوقلمون هاي ماده و ۲۰ هفتگي براي بوقلمون هاي نر) تحت بررسي مديريتي قرار گرفتند. در اين مطالعه شاخص هاي پرورشي ميانگين وزن، درصد ضريب پراکندگي، مصرف سرانه دان، ضريب تبديل غذايي و شاخص کارايي اروپايي مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري spss تجزيه و تحليل شدند. نتايج بيانگر آن بود که ميانگين وزن گله ها، درصد ماندگاري و شاخص کارايي اروپايي به طور معني داري از ميزان استاندارد کمتر (P<0.001) و مصرف سرانه دان و ضريب تبديل غذايي نيز به صورت معني داري از استاندارد بيشتر بودند ((P<0.001 همچنين درصد ضريب پراکندگي وزن فقط در ۶ مزرعه (۴۰% مزارع) مطلوب بود. با توجه به داده هاي فوق مي توان نتيجه گرفت که با وجود توسعه اين رشته در سال هاي اخير در کشور، عملکرد مديريت صنعتي پرورش بوقلمون گوشتي در ايران داراي نواقصي است و با ارتقا سطح دانش فني، تهيه تجهيزات مناسب اختصاصي و آموزش پرورش دهندگان مي توان اين مشکلات را به حداقل رساند.