مقاله مقايسه عوارض اعمال جراحي لاپاراسكوپيك و باز در فتق اينگوينال در بيمارستان بعثت همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوارض اعمال جراحي لاپاراسكوپيك و باز در فتق اينگوينال در بيمارستان بعثت همدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي باز
مقاله جراحي لاپاراسكوپيك
مقاله عوارض پس از عمل
مقاله فتق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پور منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:. جراحي باز و جراحي به روش لاپاراسكوپيك دو روشي هستند كه امروزه براي درمان اين بيماري به كار مي روند، اما انتخاب اين دو روش به جهت عوارض پس از عمل در هر كدام هنوز مورد بحث واقع است. هدف اين مطالعه بررسي مقايسه عوارض پس از عمل در دو روش فوق مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شده تعداد ۱۰۰ نفر بيمار مبتلا به فتق اينگوينال (توسط يك تيم جراحي) به دو روش جراحي باز (گروه (A و لاپاراسكوپيك (گروه (B تحت عمل جراحي قرار گرفته و از نظر بروز عوارض با يكديگر مقايسه شده اند (هر گروه ۵۰ نفر). بيماران تا۳ ماه بعد از نظر هيدروسل، آتروفي بيضه و درد مداوم مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از تست آماري مجذور كاي و t-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در گروه جراحي باز (A ) تعداد ۴۶ نفر مرد و ۴ نفر زن و در گروه جراحي لاپاراسكوپيك ۴۴(B) نفر مرد و ۶ نفر زن حضور داشتند (۰۵). ميانگين سني افراد در گروه جراحي باز ۱۷٫۶ سال (حداقل ۲۰ روز و حداكثر ۸۴ سال و انحراف معيار ۲۴٫۹) و در گروه جراحي لاپاراسكوپيك ۱۶٫۳ سال (حداقل يك ماه، حداكثر ۷۵ سال و انحراف معيار ۱۸٫۵) بود (۰۵/۰P>). يك هفته پس از عمل در دو گروه مورد بررسي هيچ موردي از عفونت وجود نداشت. در گروه جراحي باز (A)4 مورد ادم و تورم خفيف، دو مورد متوسط و يك مورد شديد وجود داشت، در حالي كه در گروه لاپاراسكوپيك(B)  يك مورد ادم خفيف و يک مورد ادم متوسط و يک مورد نيز هيدروسل ديده شد (P>0.05) .هيچ موردي از آتروفي بيضه در هر دو گروه مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: به طور كلي بر اساس نتايج مطالعه حاضر هيچ تفاوت آماري معناداري از نظر عفونت زخم و ادم و تورم و همچنين بروز هيدروسل، آتروفي بيضه و درد مداوم ۳ ماه بعد از عمل بين دو روش جراحي باز و لاپاراسكوپيك فتق اينگوينال مشاهده نگرديد.