مقاله مقايسه عوارض روش دوختن در يک لايه و در چند لايه زخم پا پس از برداشتن وريد صافن بزرگ در باي پس کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۸ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوارض روش دوختن در يک لايه و در چند لايه زخم پا پس از برداشتن وريد صافن بزرگ در باي پس کرونر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باي پس عروق كرونر
مقاله وريد صافن بزرگ
مقاله بستن زخم جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورتهمتن رضاعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعلم الهدي سيده سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماريهاي قلبي- عروقي و مرگ ناشي از آنها متأسفانه طيف گستردهاي را در علل مرگ و مير به خود اختصاص داده است. در دهههاي اخير جراحي قلب باز توانسته ميزان مرگ و مير اين دسته از بيماران را کاهش دهد. در اين مطالعه به بررسي کاهش عوارض ناشي از بستن زخم پا در يک لايه و بررسي لزوم و يا عدم لزوم بستن لايه زير جلدي زخم پا پس از برداشت وريد صافن بزرگ در اعمال جراحي باي پس كرونر پرداخته شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني از نوع تصادفي انجام شد. جامعه مورد بررسي شامل ۸۰ بيمار مبتلا به بيماري ايسكمي قلبي بودند که تحت عمل جراحي باي پس كرونر قرار گرفتند. در گروه اول زخم ناشي از برداشتن وريد صافن بزرگ تنها در يک لايه ترميم شد و در گروه دوم زخم پا در چند لايه ترميم شد. پس از اتمام مطالعه دادههاي بدست آمده در مورد عوارض دو روش با استفاده از نرمافزار آماري SPSS17 تنظيم و دستهبندي شد و با کمک شاخصهاي آمار مرکزي و آزمونهاي t و chi-square مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: بيماران دو گروه از لحاظ سن، وزن، قد، جنسيت و شاخص توده بدني اختلاف معني داري نداشتند. در روز دوم مطالعه تنها هماتوم تفاوت معنيداري (p=0.001) بين دو گروه داشت (در گروه يک لايه ۵ بيمار و در گروه چندلايه ۱۸ نفر). در روز چهاردهم مطالعه بجز در مورد نورالژي عصب صافن در ۶ متغير ديگر گروه چندلايه با عوارض بسيار بيشتري همراه بوده است. نتايج تقريبا مشابهي در روز بيست و يکم پس از عمل جراحي مشاهده شد.
استنتاج: شواهد بيانگر آن است که شيوه سوچور تک لايه زخم محل برداشت وريد صافن جهت باي پس عروق کرونري با عوارض و موربيديته کمتري همراه ميباشد. لذا توصيه ميگردد در مواردي که از وريد صافن بزرگ به عنوان گرافت براي Revascularization عروق کرونر استفاده ميشود براي جلوگيري از بروز اثرات نامطلوب نظير عفونت زخم و يا درد مزمن و هماتوم از سوچور زخم به روش يک لايه استفاده شود.