مقاله مقايسه عوارض و نتايج در حرکت زودرس مچ دست (بعد از يک هفته بي حرکتي با گچ) با حرکت تاخيري مچ دست (بعد از ۴ هفته بي حرکتي با گچ) پس از عمل جراحي ديستال راديوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوارض و نتايج در حرکت زودرس مچ دست (بعد از يک هفته بي حرکتي با گچ) با حرکت تاخيري مچ دست (بعد از ۴ هفته بي حرکتي با گچ) پس از عمل جراحي ديستال راديوس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگي متافيزي ديستال راديوس
مقاله بي حرکتي
مقاله پين گذاري پرکوتانئوس
مقاله گچ گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پورمختارمانند جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: گنج پورثالث جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شکستگي متافيز ديستال راديوس از شکستگي هاي بسيار شايع است که حدود نيمي از شکستگي هاي اورژانس ارتوپدي را در بر مي گيرد. بر اساس منابع مختلف از آتل براي ثابت کردن بعد از جراحي ديستال راديوس به مدت يک تا ۶ هفته استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه نتايج و عوارض دو روش درماني بي حرکتي کوتاه مدت و طولاني مدت مچ دست پس از عمل جراحي ديستال راديوس است.
روش: طي يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي تعداد ۵۰ نفر از بيماران با شکستگي متافيزيال ديستال راديوس با شکستگي خارج مفصلي يا داخل مفصلي بدون خردشدگي که تحت درمان پين گذاري پرکوتانئوس قرار گرفتند، انتخاب و در دو گروه يک (بي حرکتي براي ۱ هفته) و گروه دو (بي حرکتي براي ۴ هفته) بررسي شدند.
يافته ها: در هيچ يک از دو گروه درماني، شل شدن پين ها رخ نداد. از نظر شدت درد، عفونت در محل پين ها و ميزان برگشت حرکات بين دو گروه تفاوت آماري معني داري مشاهده نگرديد. بيشتر بيماران گروه دوم همانند گروه اول توانايي فعاليت هاي خود را در عرض ۳ ماه کسب کردند ولي در ۱٫۵ ماه پس از درمان ميزان برگشت حرکات در درمان ۱ هفته اي سريع تر رخ داد و تفاوت معني دار بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي حاصل، از نظر نتايج نهايي درمان و عملکردي تفاوتي در بي حرکتي براي مدت يک يا ۴ هفته بعد از جراحي وجود ندارد. شروع زود هنگام حرکات بعد از يک هفته نسبت به شروع حرکات بعد از ۴ هفته با افزايش بروز عوارض همراه نبوده و بيماران زودتر به فعاليت هاي روزمره خود برمي گردند.