مقاله مقايسه عوامل موثر بر حضور تماشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب در مسابقات ليگ برتر فوتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوامل موثر بر حضور تماشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب در مسابقات ليگ برتر فوتبال
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه
مقاله تماشاچيان
مقاله ليگ برتر فوتبال ايران و عوامل تاثيرگذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، مقايسه عوامل موثر بر حضور تماشاچيان گاهگاهي، منظم و متعصب در مسابقات فوتبال ليگ برتر ايران است. به اين منظور از روش تحقيق توصيفي، پيمايشي استفاده شد. تيم هاي حاضر در ليگ برتر بر اساس سابقه حضور به سه طبقه تقسيم شدند و بر اساس فرمول کوکران تعداد ۴۹۰ نمونه با انتساب متناسب بين طبقات تقسيم شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با تاکيد بر مدل کوريا و استيوس (۲۰۰۷) استفاده شد. روايي صوري پرسشنامه توسط استادان و متخصصان، و روايي محتوا از طريق تحليل عاملي اکتشافي مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ و با a=870 تاييد شد. پرسشنامه ها در چهار ورزشگاه و در چهار شهر (تهران، همدان، اصفهان و قزوين) توزيع شد. داده ها با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي (با چرخش واريماکس) و آزمون هاي کولموگروف اسميرنوف، فريدمن، کروسکال واليس و يو مان ويتني تجزيه و تحليل شد. نتايج تجزيه و تحليل نشان داد که عوامل اقتصادي (قيمت بليت، هزينه حمل و نقل) و تسهيلات ورزشگاه از مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر حضور هر سه گروه تماشاچيان بود. از ميان هفت عامل به دست آمده از تحليل عاملي اکتشافي در ميزان اهميت دو عامل وابستگي به تيم (بازيکنان مورد علاقه، عملکرد خوب تيم مورد علاقه، ارزيابي عملکرد بازيکنان و مربيان، وفاداري بازيکنان به تيم و پيروزي طلبي) و پرخاشگري (توهين به داور، تحقير و تضعيف تيم مقابل، ديدن خشونت هاي بازي) براي حضور تماشاچيان گاه گاهي، منظم و متعصب در ورزشگاه تفاوت معني داري وجود داشت.