مقاله مقايسه عوامل موثر در اثربخشي تبليغات تجاري از ديد مردم و متخصصان تبليغات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۹۰ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: مقايسه عوامل موثر در اثربخشي تبليغات تجاري از ديد مردم و متخصصان تبليغات
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبليغات تجاري
مقاله عوامل موثر در اثربخشي
مقاله متخصصان تبليغات
مقاله مردم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمصام شريعت سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش تعيين و مقايسه عوامل موثر در اثربخشي تبليغات تجاري از ديد مردم و متخصصان تبليغات بوده است. در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي به منظور دستيابي به اهداف پژوهش از پرسشنامه بررسي عوامل موثر در اثربخشي تبليغات استفاده گرديد. پرسشنامه هاي پژوهش را كه اعتبار آن به روش آلفاي کرونباخ ( ۸۶۸/a=0) محاسبه گرديد، ۵۳۴ نفر از (حدود ۰۱۸/۰ درصد) مردم شهراصفهان) و تعداد ۶۴ نفرمتخصص تبليغات در سال ۱۳۸۵ تكميل كرده بودند. داده هاي حاصل با استفاده ازآمار توصيفي و استنباطي (t مستقل دوگروهي) تحليل گرديد و اين نتايج حاصل شد: شبكه هاي تلويزيوني و ساختار انيميشن كارتوني، بسته بندي جذاب، رنگهاي مرتبط با محصول و نوآوري، توجه به احساس امنيت و نشانه هاي تداعي كننده، اطلاع رساني از كيفيت، پيشينه و قيمت، گويش ها و اصطلاحات متداول، تنوع در محتواي پيام ها، در رسانه تلويزيون؛ پخش در ساعت ۱۸ الي۲۳ و قبل از شروع برنامه ها (در رسانه تصويري) عوامل موثر در اثربخشي تبليغات تجاري از ديد مردم بودند. در مقايسه عوامل موثر از ديدگاه مردم و متخصصان تبليغات، متخصصان استفاده از بيل بورد و رنگهاي مرتبط (P<0.05)، انيميشن كارتوني، اطلاع رساني از جوايز و گواهينامه و پخش به صورت زيرنويس (P<0.01) را در تبليغات موثرتر از ديدگاه مردم در اين زمينه ها دانسته و در مقابل مردم؛ استفاده از تصاوير زنان و كودكان، توجه به امنيت، اطلاع رساني از قيمت، مزايا و پيشينه، گويش ها و اصطلاحات متداول، ضرب المثل ها و شعار تبليغاتي مطلوب (P<0.01) را موثرتر از ديدگاه متخصصان در اين موارد مي دانند.