مقاله مقايسه غلظت و مدت ماندگاري فلورايد بزاق پس از استفاده از وارنيش و ژل فلورايد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه غلظت و مدت ماندگاري فلورايد بزاق پس از استفاده از وارنيش و ژل فلورايد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلورايدتراپي
مقاله وارنيش فلورايد
مقاله ژل فلورايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نوگوراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزيان مزدک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آنجايي که وارنيش فلورايد نسبت به ژل به جهت فوائدي از جمله راحتي استفاده به خصوص در کودکان خردسال و صرفه جويي در زمان، مورد استقبال روزافزون دندانپزشکان قرار گرفته است، اين تحقيق با هدف مقايسه طول مدت ماندگاري و ميزان غلظت فلورايد بزاق پس از استفاده از وارنيش و ژل فلورايد انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني که مسايل اخلاقي آن مورد تاييد و تصويب کميته اخلاق معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد خوراسگان رسيده است، با همکاري ده نوجوان پسر ۱۲-۱۴ ساله که به طور تصادفي و با کسب رضايت انتخاب شدند، انجام شد. ميزان فلورايد بزاق در چهار مرحله قبل از درمان، ۳۰ دقيقه بعد از درمان، ۷ و ۱۰ ساعت بعد از فلورايدتراپي با ژل و با فاصله دو هفته استراحت با وارنيش فلورايد، با استفاده از تکنيک الکترود انتخابي اندازه گيري شد. نتايج با استفاده از آناليز آماري واريانس با مشاهدات تکراري، آزمون آماري t مستقل و زوجي مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: ۳۰ دقيقه و هفت ساعت پس از استفاده از وارنيش غلظت فلورايد بزاق به طور معني داري بيش از حد پايه بود. در حالي که ۱۰ ساعت بعد ميزان غلظت فلورايد بزاق به حد پايه رسيد. در گروه ژل افزايش ميزان غلظت فلورايد بزاق فقط ۳۰ دقيقه پس از استفاده به طور معني داري زيادتر از حد پايه بود ولي ۷ و ۱۰ ساعت بعد مجددا به حد غلظت پايه رسيد. مقايسه دو گروه نشان داد که در زمان هاي ۳۰ دقيقه و ۷ ساعت پس از درمان، غلظت فلورايد به طور معني داري در گروه وارنيش بيشتر از ژل بود.
نتيجه گيري: فلورايد بزاق پس از فلورايدتراپي توسط وارنيش هم به لحاظ ميزان و هم به لحاظ دوام به طور معني داري بيشتر از ژل بود.