مقاله مقايسه غناي گونه اي و ترکيب فلوريستيکي مناطق بحراني و کليدي در مراتع نيمه خشک کاکوهستان قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه غناي گونه اي و ترکيب فلوريستيکي مناطق بحراني و کليدي در مراتع نيمه خشک کاکوهستان قزوين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غناي گونه اي
مقاله فرم هاي حياتي
مقاله خوش خوراكي
مقاله منطقه کليدي
مقاله منطقه بحراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليفه زاده رستم
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي غناي گونه اي، فرم هاي حياتي و نيز کلاس هاي خوش خوراکي گياهان واقع در مناطق بحراني و کليدي، دو قاب ويتاکر ۱/۰ هكتاري در هر يک از مناطق ياد شده مستقر شد. نام گونه هاي موجود در هر قاب به ترتيب از ۱/۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع به همراه فرم رويشي، تعداد و کلاس خوش خوراکي هرگونه ثبت گرديد. با استفاده از مدل هاي رگرسيون خطي، دو معادله مناسب براي غناي گونه اي هر يك از مناطق بحراني و كليدي محاسبه شد. به منظور مقايسه معادلات رگرسيون غناي گونه اي از مدل رگرسيون گروهي استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد غناي گونه اي در منطقه كليدي و بحراني با هم اختلاف معني داري داشته (P<0.05) و در منطقه كليدي بيش از منطقه بحراني است. به منظور تعيين رابطه فرم هاي حياتي و خوش خوراكي گونه ها در مناطق بحراني و كليدي، از روش آناليز مولفه اصلي ۱ و دو پلاتي استفاده شد. ميزان خوش خوراكي گونه ها با مناطق كليدي و بحراني به ترتيب داراي همبستگي مثبت و منفي مي باشند. همچنين فانروفيت ها و کامافيت ها با مناطق كليدي داراي همبستگي مثبت و ژئوفيت ها با مناطق ياد شده داراي همبستگي منفي هستند. اين موضوع در خصوص مناطق بحراني برعكس است.