مقاله مقايسه فراساختار و ترکيبات سيتوشيميايي خامه هاي خود و دگرتلقيح رقم Bravo cool water mix (خودسازگار) و Bravo purple star (خودناسازگار) گياه اطلسي (Petunia hybrida) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۵۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه فراساختار و ترکيبات سيتوشيميايي خامه هاي خود و دگرتلقيح رقم Bravo cool water mix (خودسازگار) و Bravo purple star (خودناسازگار) گياه اطلسي (Petunia hybrida)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه اطلسي
مقاله محتواي پروتئين
مقاله ترکيبات فنلي
مقاله خودناسازگاري
مقاله رنگ آميزي سيتوشيميايي
مقاله فراساختار خامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علومي حكيمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاد فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خودناسازگاري يکي از مهم ترين مکانيسم هاي گياهي است که توسط آن گياه از باروري مامه يا گامت ماده توسط گرده خودي ممانعت مي کند و در نتيجه برون زادي را تشويق مي کند. در اين مطالعه، پس از گرده افشاني مادگي رقم خودناسازگار Bravo purple star و رقم خودسازگار Bravo cool water mix گياه اطلسي با گرده هاي خودي و غيرخودي، ترکيبات سيتوشيمي بافت خامه خود و دگرتلقيح با استفاده از رنگ هاي آبي تولوئيدن، پريوديک اسيد شيف (به ترتيب براي رنگ آميزي پروتئين ها و کربوهيدرات ها)، سياه سودان و رودامين B هگزيل استر (براي رنگ آميزي ليپيدها) مورد مطالعه قرار گرفت. فراساختار لوله گرده خودي و غيرخودي نيز در رقم خودناسازگارBravo purple star در بافت خامه با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني گذاره (TEM) بررسي شد. همچنين الگوي الکتروفورزي پروتئين ها به روش SDS PAGE و مقدار پروتئين کل، ترکيبات فنلي و فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز با روش اسپکتروفتومتري مطالعه شد. تفاوت قابل توجهي در سيتوشيمي بافت گذر خامه هاي خود و دگرتلقيح هر دو رقم مشاهده نشد. خودتلقيحي منجر به تغييرات فراساختاري لوله گرده و بافت گذر خامه خودتلقيح رقم خودناسازگار Bravo purple star شد. الگوي الکتروفورزي پروتئين ها در خامه هاي دو رقم مورد مطالعه تفاوت نشان داد. براساس نتايج، به نظر مي رسد که خودتلقيحي بر فرايندهاي متابوليکي سلول تاثير مي گذارد. اين تغييرات متابوليکي مي تواند منجر به بروز ناهنجاري هاي فراساختاري در لوله گرده و بافت خامه ناسازگار رقم خودناسازگارBravo purple star شود که در نهايت رد گرده خودي را باعث مي شود.