مقاله مقايسه فراواني افسردگي در معتادان تزريقي HIV مثبت و منفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه فراواني افسردگي در معتادان تزريقي HIV مثبت و منفي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات ناشي از مواد
مقاله اچ آي وي
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبين احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي نسب عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه اعتياد تزريقي به مواد مخدر و عفونت HIV ارتباط تنگاتنگي با هم دارند بويژه که اعتياد تزريقي از موضوع هاي روز بهداشتي ايران است. تعداد قابل توجهي از اين افراد معتاد دچار عفونت HIV بوده و همين گروه هم به علت مصرف مواد مخدر مستعد ابتلاي به انواع اختلال هاي روحي و رواني هستند.
هدف: تعيين فراواني افسردگي در معتادان تزريقي به مواد مخدر HIV مثبت در مقايسه با HIV منفي.
مواد و روش ها: با طراحي يک مطالعه توصيفي-مقطعي به مقايسه فراواني افسردگي در معتادان تزريقي HIV مثبت و HIV منفي پرداختيم. ۲۷۰ معتاد تزريقي وارد مطالعه شدند که ۹۰ نفر HIV مثبت و ۱۸۰ نفر HIV منفي بودند. ابزار گردآوري اطلاعات بر پايه پرسشنامه استاندارد  Beck Depression Inventory (BDI) بررسي افسردگي بر مبناي گزارش خود بيمار و چک ليستي براي ثبت ويژگي هاي دموگرافي بود.
نتايج: متوسط سن شروع تزريق ۷٫۱±۳۸٫۲۵ سالگي بود. از افراد HIV مثبت، %۷۹ افسردگي داشتند که در %۷٫۸ آنها از نوع شديد بود. اما مشکل افسردگي افراد در %۶۰ گروه HIV منفي وجود داشت که در %۷٫۱ آنها شديد بود.
نتيجه گيري: فراواني افسردگي در معتادان تزريقي HIV مثبت بيشتر از HIV منفي است. پيشنهاد مي کنيم که دقت و ارزيابي بيشتري بر وضع روحي-رواني بيماران دچار عفونت HIV معطوف شود.