مقاله مقايسه فراواني تمايلات سايكوتيك و نوروتيك مصرف كنندگان حشيش با افراد غير مصرف كننده در استان گلستان طي سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۳۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه فراواني تمايلات سايكوتيك و نوروتيك مصرف كنندگان حشيش با افراد غير مصرف كننده در استان گلستان طي سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايلات سايكوتيك
مقاله تمايلات نوروتيك
مقاله حشيش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تازيكي صادق علي
جناب آقای / سرکار خانم: مدانلو معصومه (مهناز)
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر يکي از مشکلات بزرگ پزشکي و اجتماعي جوامع عصر حاضر است که سلامت بشر را تهديد مي کند. در بين اين مواد حشيش به عنوان رايج ترين آنها باعث بروز علايم و نشانه هاي روانپزشکي متعدد از قبيل علايم شبه سايكوتيك و رفتارهاي ضداجتماعي مي گردد. اين مطالعه به منظور مقايسه فرواني تمايلات سايکوتيک (تمايلات روان پريشي) و نوروتيک (تمايلات روان نژندي) افراد سوء مصرف کننده با افراد غيرمصرف کننده حشيش در استان گلستان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد – شاهدي روي ۱۰۰ مصرف کننده حشيش که براي تهيه حشيش به پارک هاي شهرهاي استان گلستان مراجعه نمودند و ۱۰۰ فرد که سابقه مصرف حشيش نداشتند و براي گذران اوقات فراغت به همان پارک ها مراجعه نموده بودند؛ طي سال ۱۳۸۴ انجام شد. دو گروه مورد و شاهد از نظر سن و ميزان تحصيلات همسان بودند. داده ها از طريق پرسشنامه آزمون شخصيتي آيزنگ نسخه بالغين، به روش خود گزارش دهي جمع آوري و توسط نرم افزار آماري SPSS-13.5 و آزمون هاي تي، کاي دو و من ويتني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين نمرات سايکوتيزم در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۹٫۳۷ و ۵٫۷۵ تعيين گرديد (P<0.05). همچنين ميانگين نمرات نوروتيزم در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۱۵٫۹ و ۱۲٫۱۹ تعيين شد (P<0.05). بين نمره سايکوتيزم و الگوي مصرف حشيش رابطه معني داري وجود داشت (P<0.05). همچنين بين مصرف حشيش با الگوي سوء مصرف مواد مخدر در خانواده و سوء مصرف هم زمان ساير مواد رابطه آماري معني داري يافت شد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که تمايلات سايکوتيک در مصرف کنندگان حشيش نسبت به افراد غيرمصرف کننده حشيش بيشتر است که نشان دهنده اهميت اقدامات پيشگيرانه در سوء مصرف مواد براي ارتقا بهداشت روان مي باشد.