مقاله مقايسه فراواني توليد آنزيم &#946- لاکتاماز و الگوي حساسيت باکتري هاي جداسازي شده از دست پرسنل و سطوح در بيمارستان فوق تخصصي الزهرا – اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مقايسه فراواني توليد آنزيم &#946- لاکتاماز و الگوي حساسيت باکتري هاي جداسازي شده از دست پرسنل و سطوح در بيمارستان فوق تخصصي الزهرا – اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله &#946- لاکتاماز
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله سطوح بيمارستان
مقاله دست پرسنل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال پور شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: سطوح بيمارستان منابع بالقوه باکتري هاي بيماري زا است و دست پرسنل بيمارستاني مهم ترين عامل انتشار باکتري ها در بيمارستان مي باشد. شيوع آنزيم –b لاکتاماز در باکتري هاي موجود روي دست پرسنل و سطوح بيمارستان منجر به انتشار اين آنزيم در باکتري ها و نهايتا افزايش عفونت هاي بيمارستاني مقاوم به آنتي بيوتيک ها مي گردد. هدف از اين مطالعه مقايسه توليد آنزيم b لاکتاماز و الگوي آنتي بيوگرام در باکتري هاي جداسازي شده از دست پرسنل و سطوح کم تماس و پر تماس بيمارستان فوق تخصصي الزهرا اصفهان بود.
روش بررسي: اين مطالعه آزمايشگاهي در سال هاي ۸۶-۱۳۸۴ در بيمارستان الزهرا اصفهان انجام شد. در مجموع ۲۷۴ نمونه (۱۹۴ نمونه از سطوح و ۸۰ نمونه از دست پرسنل) مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي محيطي با استفاده از سوآب و محيط Nutrient Broth (NB) از سطوح بيمارستان و نمونه هاي دست پرسنل با روشFinger Print  جمع آوري شدند. تعيين هويت گونه باکتري ها با روش هاي باکتري شناسي، توليد b لاکتاماز با روش اسيدومتريک و الگوي آنتي بيوگرام با روش كربي بائر انجام گرديد.
يافته ها: ۱۹۴ سويه جداسازي شده از سطوح بيمارستان عبارت بودند از: گونه هاي استافيلوکوکوس (%۵۳٫۷) ۱۰۵ سويه، گونه هاي باسيلوس (%۲۴) ۴۷ سويه، انتروباکترياسه (%۱۰٫۷) ۲۱ سويه، گونه هاي پسودوموناس (%۴٫۶) ۹ سويه، گونه هاي استرپتوکوکوس (%۱) ۲ سويه و ساير باسيل هاي گرم منفي (%۵٫۱۵) ۱۰ سويه. ۸۰ سويه جداسازي شده از دست پرسنل عبارت بودند از: گونه هاي باسيلوس (%۶۰) ۴۸ سويه، گونه هاي استافيلوکوکوس (%۳۵) ۲۸ سويه و انتروباکترياسه (%۰٫۵) ۴ سويه. ميزان مقاومت سويه هاي جدا شده از هر دو منبع، گاهي به %۱۰۰ مي رسيد. به ترتيب (%۶۱٫۵۴) ۱۲۵ و (%۶۱٫۸۵) سويه جداسازي شده از سطوح و دست پرسنل بيمارستان مولد آنزيم b لاکتاماز بودند.
نتيجه گيري: نتايج مبين شيوع باکتري هاي مقاوم دربرابر آنتي بيوتيک ها و توليد آنزيم
b لاکتاماز در سويه هاي دست پرسنل و سطوح بيمارستان است.