مقاله مقايسه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشكي اراك ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشكي اراك ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله پرسش نامه فرسودگي شغلي مازلاک
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: سراجي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از پيامدها و نتايج استرس شغلي، فرسودگي شغلي است كه تاثيرات مخربي بر مراقبت از بيمار، سلامت جسمي – روحي پرستار و هزينه هاي درماني دارد. پژوهش حاضر با هدف مقايسه فرسودگي شغلي در پرستاران استان مركزي، مي تواند راهكارهايي را در جهت كاهش فرسودگي شغلي و افزايش اعتماد به نفس در پرستاران ارايه دهد.
روش کار: در اين پژوهش تحليلي – مقطعي در سال ۱۳۸۷ به روش نمونه گيري طبقه اي ۶۶ نفر از پرستاران شاغل در بخش درمان بيمارستان هاي دولتي شهرهاي اراك، خمين و ساوه و كليه مربيان پرستاري داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد پرستاري و عضو هيات علمي دانشكده پرستاري اراك و دانشكده هاي خمين و ساوه، به تعداد ۳۳ نفر و كلا ۹۹ نفر انتخاب شده و پرسش نامه استاندارد فرسودگي شغلي مازلاك براي آنها تكميل شد.
نتايج: ميانگين فرسودگي شغلي در اين پژوهش از ساير مطالعات مشابه بالاتر است (۴۰٫۸۴). ميانگين نمره خستگي هيجاني ۲۸٫۳۸، مسخ شخصيت ۹٫۴۱ و كفايت شخصي ۲۹٫۳۱ بود. تفاوت فرسودگي شغلي در گروه پرستاران بخش درمان و آموزش فقط در بعد مسخ شخصيت معني دار بود و در ساير ابعاد تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: فرسودگي شغلي در پرستاران استان مركزي به طور کلي بالاست كه با تمهيدات خاص از قبيل افزايش ثبات كاري و حيطه عملكردي، شفاف سازي نحوه پاسخگويي فرد در مقابل كارهاي انجام شده و تقسيم كار بين افراد به منظور كاهش بار كاري بايد اين ميزان را كاهش داد.