مقاله مقايسه فرهنگ سازماني موجود و مطلوب از ديدگاه مديران اجرايي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران بر اساس الگوي استيفن رابينز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۷۲ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه فرهنگ سازماني موجود و مطلوب از ديدگاه مديران اجرايي در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران بر اساس الگوي استيفن رابينز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مديران اجرايي
مقاله بيمارستان
مقاله وضعيت موجود
مقاله وضعيت مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شهام گلسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مهمترين عوامل در نظام اداره بيمارستانها برخورداري از مديريت توانمند و مسلط به فرهنگ سازماني است. مديران اجرايي بيمارستانها نقش ارزشمندي در توسعه، حفظ و نگه داري فرهنگ سازماني دارند. اين مقاله با هدف مقايسه فرهنگ سازماني موجود و مطلوب از ديدگاه مديران اجرايي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران تدوين شده است.
روش بررسي: اين مطالعه بصورت مقطعي و از نوع توصيفي-تحليلي در طول سالهاي ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. نمونه پژوهش را تعداد ۱۵ نفر مديران اجرايي کليه بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران تشکيل مي دادند که با روش سرشماري تعيين شدند. جهت گردآوري داده ها از يک پرسشنامه حاوي اطلاعات دموگرافيک و تعداد ۳۰ سوال در رابطه با ده مولفه فرهنگ سازماني الگوهاي ارتباطي در قالب الگوي «استيفن رابينز» پس از انجام پايايي و روايي استفاده شد. از مديران اجرايي خواسته شد تا ديدگاه خود را در ارتباط با وضعيت موجود و مطلوب فرهنگ سازماني با توجه به مولفه هاي بالا در بيمارستان هاي مورد مطالعه بيان نمايند. داده هاي بدست آمده در نرم افزار SPSS V-15 جمع آوري و براي تحليل داده ها از آزمون هاي «کاي دو»، «پيرسون» و «تي» استفاده شد.
يافته ها: بيشترين مقدار ميانگين در وضعيت موجود فرهنگ سازماني مربوط به امکان ارتباط مستقيم کارکنان با سرپرستان و در وضعيت مطلوب نيز بيشترين ميزان ميانگين مربوط به اعطاي پاداش بر اساس شايستگي است. بيشترين اختلاف ميانگين ميان وضعيت موجود و مطلوب عناصر فرهنگ سازماني مربوط به احساس مباهات کارکنان از عضويت در بيمارستان است.
بحث و نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان داد از ديدگاه مديران اجرايي به جزء مولفه نظارت يا کنترل و الگوهاي ارتباطي به دليل تبادل موثر اطلاعات و وجود الگوهاي ارتباطي، بقيه مولفه هاي فرهنگ سازماني در بيمارستان هاي مورد مطالعه در وضعيت موجود پايين تر از وضعيت مطلوب قرار دارند. از ديدگاه مديران اجرايي، بين مولفه هاي فرهنگ سازماني در وضعيت موجود با وضعيت مطلوب در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران اختلاف معني داري وجود دارد که اين امر مي تواند در نظام اداره بيمارستانها اختلال ايجاد کند. لذا، پيشنهاد مي شود مديران اجرايي مطلوب سازي فرهنگ سازماني را در بيمارستانهاي مورد مطالعه در اولويت راهبردي خود قرار دهند.