مقاله مقايسه فشارخون اندام فوقاني و تحتاني حين بي حسي نخاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه فشارخون اندام فوقاني و تحتاني حين بي حسي نخاعي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارخون
مقاله اندام فوقاني
مقاله اندام تحتاني
مقاله بيهوشي نخاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبل عاملي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: الشريف هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در هنگام بيهوشي نخاعي، فشارخون اغلب با روش غيرمستقيم که در آن کاف روي بازو باد مي شود، اندازه گيري مي شود. گاهي انجام اين تکنيک روي بازو غير ممکن مي باشد و مي بايست ميزان فشارخون از اندام هاي تحتاني بدست مي آيد. در هنگام بيهوشي نخاعي، ارتباط بين مقادير فشارخون، از اندام هاي فوقاني و تحتاني نامشخص مي باشد. اين مطالعه به منظور ارزيابي تفاوت بين فشارخون سيستولي اندام هاي فوقاني و تحتاني در بيماران کانديد جراحي ناحيه تحتاني شکم تحت بيهوشي نخاعي طراحي شد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، ۶۲ مرد کانديد جراحي ناحيه تحتاني شکم انتخاب شدند. ابتدا کاف فشارسنج به ترتيب روي بازوان راست و چپ و پاهاي راست و چپ بسته شد. فشارخون سيستولي قبل از بيهوشي نخاعي و نيز در زمانهاي ۱۰ و ۲۵ دقيقه بعد از شروع بيهوشي نخاعي توسط فشارسنج جيوه اي و با لمس نبض توسط انگشت اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون زوجها و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شد.
نتايج: فشارخون سيستوليک حاصله از پاها، قبل و ۱۰ دقيقه بعد از بيهوشي نخاعي به طور قابل ملاحظه اي از فشار بازوها بالاتر بود (P<0.001). فشارخون سيستوليك در پاها در زمان ۲۵ دقيقه بعد از بيهوشي نخاعي، بيشتر از فشارخون سيستوليك در بازوها در كاهش نشان مي داد. بين فشارخون سيستوليك دستها و پاهاي سمت راست و چپ، در همه زمانها اختلاف معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: فشارخوني كه از اندام تحتاني اندازه گيري مي شود، نسبت به فشارخون اندام فوقاني بالاتر است. درمواردي كه نتوان از اندام فوقاني جهت ارزيابي فشارخون استفاده نمود، مي توان فشارخون را از اندام تحتاني بدست آورد. توصيه مي شود قبل از انجام بيهوشي، يكبار فشارخون از اندام فوقاني و سپس از اندام تحتاني جهت ارزيابي اختلاف اين دو محل اندازه گيري شود.