مقاله مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان اسپرم و عناصر سلنيوم و روي پلاسماي مني در بين مردان بارور و نابارور ايديوپاتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۱۶ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان اسپرم و عناصر سلنيوم و روي پلاسماي مني در بين مردان بارور و نابارور ايديوپاتيک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروري ايديوپاتيک
مقاله آنزيم آنتي اکسيدان
مقاله روي
مقاله سلنيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي رايگاني اسد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: كياني امير
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي علوي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تصور مي شود آنزيم هاي آنتي اکسيدان اسپرم و عناصر سلنيوم و روي موجود در پلاسماي مني به علت خاصيت آنتي اکسيداني بالقوه و با جلوگيري از اثرات مخرب گونه هاي فعال اکسيژن (ROS) بتوانند تاثير مهمي در زمينه کاهش ليپيد پراکسيداسيون اسپرم داشته باشند. در تحقيق حاضر ميزان فعاليت آنزيم ها و عناصر مذکور، در اسپرم و پلاسماي مني مردان بارور و نابارور ايديوپاتيک، مورد ارزيابي قرار گرفته و ارتباط آن ها با پارامترهاي تعداد، حرکت و مرفولوژي اسپرم بررسي شده است.
روش ها: نمونه هاي مني مورد استفاده به دو گروه بارور و نابارور، هر کدام ۳۰ نفر، تقسيم شده و آناليز مني به کمک روش کامپيوتري و دستي انجام شد. پس از جداسازي اسپرم ها از پلاسماي مني، براي اندازه گيري عناصر از روش جذب اتمي استفاده شد. سنجش فعاليت کاتالاز به روش Aebi و تعيين ميزان فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز و گلوتاتيون پراکسيداز با استفاده از کيت هاي تجاري راندوکس صورت گرفت.
يافته ها: بين فعاليت کاتالاز، گلوتاتيون پراکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و ميزان عناصر سلنيوم و روي در افراد بارور و نابارور تفاوتي وجود نداشت. ارتباطي بين ميزان فعاليت هر يک از آنزيم ها و مقادير هر کدام از عناصر با پارامترهاي مني وجود نداشت. تنها در گروه آستنوتراتواسپرميک، بين فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز با حرکت اسپرم (P=0.033 و r=-0.901) و ميزان سلنيوم پلاسماي مني با مرفولوژي اسپرم رابطه معکوسي وجود داشت (P=0.038 و r=-0.894)، اما ميزان فعاليت کاتالاز در اين دسته افراد با سوپراکسيد ديسموتاز رابطه مستقيم داشت (P=0.024 و r=-0.894).
نتيجه گيري: اندازه گيري فعاليت آنزيم هاي کاتالاز، گلوتاتيون پراکسيداز و سوپراکسيد ديسموتاز اسپرم و تعيين ميزان روي و سلنيوم پلاسماي مني، ابزار مفيدي براي تعيين پتانسيل باروري اسپرم نيست.