مقاله مقايسه فعاليت امواج بتاي نواحي فرونتال بيماران اسکيزوفرنيک با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مقايسه فعاليت امواج بتاي نواحي فرونتال بيماران اسکيزوفرنيک با افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرني
مقاله امواج بتا
مقاله لوب فرونتال
مقاله پره فرونتال
مقاله مطالعات الکتروآنسفالوگرافيک کمي (Q-EEG)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پريچهر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخيرالدين جليل
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبركوچكسرايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه واهداف: يکي از فرضيه هاي رايج در مورد اسکيزوفرني، اختلال عملکرد لوب فرونتال، بويژه نواحي پره فرونتال، است. در راستاي اين فرضيه نقصي در اليگودندروسيت هاي کرتکس پره فرونتال مبتلايان به اسکيزوفرني گزارش شده است. مطالعات الکتروانسفالوگرافيک کمي (Q-EEG) نشان داده ا ند که در اين بيماران در امواج بتا افزايش و کاهش در فعاليت امواج دلتا و تتا و فقدان فعاليت آلفا وجود دارد. هدف اين پژوهش مقايسه فعاليت امواج بتاي نواحي فرونتال بيماران اسکيزوفرنيک داراي علايم منفي، مثبت و يک گروه نرمال بود.
روش بررسي: ۳۰ نفر بيمار داراي تشخيص اسکيزوفرني (بر اساس ملاک هاي تشخيصي DSM-VI-TR)، و ۳۰ نفر افراد سالم انتخاب شدند. مقياس سنجش علايم منفي (SANS) و مقياس سنجش علايم مثبت (SAPS) برروي گروه بيمار اجرا و از کل اين نمونه پژوهشي ۱۴ نفر داراي علايم منفي و ۱۶ نفر داراي علايم مثبت بودند. داده هاي Q-EEG به دست آمده از ۸ ناحيه فرونتال گروه هاي نمونه با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره (MANOVA) مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند. يافته ها: نتايج نشان دادند که در امواج بتاي چهار ناحيه از فرونتال (Fz, Fp2, Fpz, Fp1) در بين سه گروه سالم، اسکيزوفرنيک داراي علايم مثبت و منفي تفاوت معني داري وجود دارد. فعاليت امواج بتا، بطور کلي، در گروه بيمار بيشتر از گروه سالم بود و نيز در گروه بيماران داراي علايم مثبت فعاليت امواج بتا بيشتر از گروه داراي علايم منفي بود.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهند که امواج بتاي ثبت شده در نواحي  فرونتال بيماران اسکيزوفرنيک، به علاوه ناحيه مرزي فرونتال، به طور معني داري از امواج بتاي ثبت شده از نواحي مشابه نمونه سالم افزايش نشان مي دهند.