مقاله مقايسه فعاليت نظام هاي مغزي/ رفتاري در بيماران مبتلا به پرفشاري خون داراي سابقه مصرف دارو و بدون سابقه مصرف دارو و افراد بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي باليني از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه فعاليت نظام هاي مغزي/ رفتاري در بيماران مبتلا به پرفشاري خون داراي سابقه مصرف دارو و بدون سابقه مصرف دارو و افراد بهنجار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام‌هاي مغزي/ رفتاري
مقاله فشار خون بالا
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام خاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين پژوهش به منظور مقايسه ميزان فعاليت نظام هاي مغزي/ رفتاري در سه گروه افراد مبتلا به پرفشاري خون با و بدون مصرف دارو و افراد بهنجار انجام شده است.
روش: از بيماران و ملاقات کنندگان از بيماران در بيمارستان بوعلي سيناي قزوين ۱۶۳ نفر که شامل ۵۶ نفر گروه پرفشارخون (۲۹ زن و ۲۷ مرد) که سابقه مصرف داروي فشار خون داشتند، ۵۱ نفر پرفشار بدون سابقه مصرف دارو (۲۸زن و ۲۳ مرد) و ۵۶ نفر گروه بهنجار (۲۶ زن و ۳۰ مرد) با استفاده از نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. پس از اندازه گيري فشارخون هر فرد، پرسشنامه شخصيتي نظام هاي مغزي/ رفتاري تکميل شد.
يافته ها: نتايج تحليل واريانس يک راهه نشان داد که بين گروه هاي مورد مطالعه در نظام هاي بازداري رفتاري و ستيز/ گريز و مولفه هاي اجتناب فعل پذير، رفتار روي آورد، اجتناب فعال و ستيز تفاوت معناداري وجود دارد. در نظام فعال ساز رفتاري و مؤلفه هاي خاموشي و گريز تفاوت معنادار نبود. پيگيري نتايج با آزمون توکي نشان داد که بين دو گرو پرفشار در هيچ يک از نظام ها و مولفه ها تفاوت معناداري وجود ندارد. گروه پرفشار با مصرف دارو در مولفه هاي اجتناب فعل پذير، ستيز، نظام بازداري رفتاري و نظام ستيز/ گريز نسبت به گروه بهنجار نمره بيشتري داشتند و در مولفه اجتناب فعال حالت عکس بين اين دو گروه وجود داشت. همچنين گروه پرفشار بدون مصرف دارو در مولفه هاي رفتار روي آورد، ستيز و نظام ستيز- گريز نسبت به گروه بهنجار نمره بيشتري داشتند اما در مولفه اجتناب فعال حالت عکس بين اين دو گروه وجود داشت.
نتيجه گيري: افراد مبتلا به فشارخون در نظام بازداري و ستيز/ گريز فعاليت بيشتر و در سيستم فعال ساز رفتاري فعاليت کمتري دارند. بر اين اساس با توجه نظريه گري افراد مبتلا به فشارخون بالا از نظر شخصيتي گرايش بيشتري به عواطف منفي دارند.