مقاله مقايسه فلوتاميد و مت فورمين در زنان داراي اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك تحت رژيم غذایی كم كالري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه فلوتاميد و مت فورمين در زنان داراي اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك تحت رژيم غذایی كم كالري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلي كيستيك
مقاله مت فورمين
مقاله فلوتاميد
مقاله رژيم كم كالري
مقاله هيرسوتيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شربتداران مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم تخمدان پلي كيستيك از شايعترين اختلالات غدد درون ريز است كه در افراد مبتلا، خطر ابتلا به ديابت، آترواسكلروز و بيماري هاي قلبي – عروقي بالا مي باشد. تابلوهاي باليني شايع در سندرم تخمدان پلي كيستيك مقاومت به انسولين، هيپرآندروژنيسم، عدم تخمك گذاري و متعاقبا ناباروري است. از آنجایيكه چاقي شايعترين دليل مقاومت به انسولين و هايپرآندروژنيسم مي باشد. اين مطالعه به منظور بررسي اثر كاهش وزن و اثر دو داروي متفورمين و فلوتاميد بر شاخصهاي مقاومت به انسولين و هايپرآندروژنيسم و ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسو كور بر روي ۴۰ خانم مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك انجام شد. پس از مشاوره اوليه، رژيم كم كالري جهت بيماران شروع شد و بطور تصادفي در ۲ گروه تحت درمان با مت فورمين (۲۵۰ ميلي گرم سه بار در روز) و فلوتاميد (۲۵۰ ميلي گرم دوبار در روز) به مدت ۶ ماه قرار گرفتند. در ابتدا و انتهاي مطالعه شاخص هاي آنتروپومتري، درجه هيرسوتيسم، وضعيت قاعدگي و نيز آزمايشات هورمونهاي جنسي، ليپيد پروفايل و شاخص هاي حساسيت انسولين و SHBG اندازه گيري و سپس در دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: مت فورمين بطور ميانگين به ميزان ۱۲٫۲±۶٫۰۷ كيلوگرم سبب كاهش وزن(p=0.000)  و p=0.000) BMI) و اندازه دور باسن (p=0.000) و دور كمر p=0.000)) و درجه هيرسوتيسم (p=0.000) و تستوسترون توتال (p=0.032) شد. فلوتاميد بطور ميانگين به ميزان ۶٫۵±۵٫۱ كيلوگرم سبب كاهش وزن (p=0.000) و  (p=000) BMIو دور كمر (p=0.000) و نسبت دور كمر به دور باسنp=0.005)) و درجه هيرسوتيسم  (p=0.000)و تستوسترون  (p=0.024)و كلسترول  (p=0.011)و  (p=0.013) LDLشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه شاخص هاي تن سنجي و درجه هيرسوتيسم توسط داروهاي بي خطر متفورمين و فلوتاميد، كاهش يافته است. اما متفورمين در مقايسه با فلوتاميد در كاهش وزن و BMI و دور كمر و دور باسن موثرتر بوده است.