مقاله مقايسه فلور کانديدايي مخاط دهان افراد سيگاري و غير سيگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۸ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مقايسه فلور کانديدايي مخاط دهان افراد سيگاري و غير سيگاري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا
مقاله سيگار
مقاله کانديديازيس دهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري سروتين مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زندپارسا اميرفرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: كردبچه پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: داعي روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: صف آرا مهين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آيت
جناب آقای / سرکار خانم: اصولي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گونه هاي کانديدا از مخمرهاي رايج و شايع مخاط دهان ۵۰-۳۰ درصد افراد مي باشند و در صورت وجود فاکتورهاي مستعد کننده قادر به ايجاد بيماري هستند. اين مطالعه به منظور تحقيق درباره تاثير سيگار بر ميزان و نوع کلونيزاسيون کانديدايي حفره دهاني صورت گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد- شاهدي فلور کانديدايي دهان ۳۴ مرد سيگاري را با ۶۶ فرد غيرسيگاري مقايسه نموديم. همه نمونه ها از حفره دهاني افراد به وسيله سواپ جمع آوري شده و به وسيله آزمايش ميکروسکوپي مستقيم و کشت بر روي محيط هاي کروم آگار و کورن ميل آگار مورد بررسي قرار گرفتند. تشخيص نهايي کلوني هاي جدا شده روي اين محيط ها با روش جذب قندها و استفاده ازRapID Yeast Plus System  صورت گرفت.
يافته ها: از ۳۴ فرد سيگاري ۲۷ نفر (۴/۷۹ درصد) داراي کلونيزاسيون کانديدايي در حفره دهاني خود بودند در حالي که از ۶۶ فرد غير سيگاري ۳۰ نفر (۵/۴۵ درصد) اين کلونيزاسيون را داشتند. اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده شد (P<0.05). علاوه بر آن در شدت کلونيزاسيون و نوع گونه کانديدايي جدا شده از حفره دهاني افراد سيگاري و غير سيگاري نيز اختلاف معني داري ملاحظه گرديد.
نتيجه گيري: سيگار مي تواند فاکتور زمينه اي مهم در ابتلا به کانديديازيس دهاني باشد.