مقاله مقايسه فورسپس هاي كاپ و اليگاتور در نتايج و عوارض بيوپسي ريه از طريق برونش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مقايسه فورسپس هاي كاپ و اليگاتور در نتايج و عوارض بيوپسي ريه از طريق برونش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فورسپس
مقاله بيوپسي ريه از طريق برونش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباردارجاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي نژاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدطاهري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كياني اردا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بيوپسي ريه از طريق برونش (TBLB) يکي از روش هاي متداول در تشخيص بيماري هاي ريوي است که از طريق دو نوع فورسپس کاپ و اليگاتور انجام مي شود.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه اثر دو نوع فورسپس کاپ و اليگاتور در نتايج و عوارض بيوپسي ريه از طريق برونش انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مشاهده اي و دوسوکور بر روي ۴۴ بيمار در بخش برونکوسکوپي و ليزر بيمارستان مسيح دانشوري تهران انجام شد. از هرکدام از بيماران چهار نمونه TBLB گرفته شد و مشخصه هاي نمونه ها (اندازه، تعداد آلوئول و تشخيصي بودن) و عوارض (پنوموتوراکس و خون ريزي) ثبت شدند. داده ها با استفاده از آزمون مجذورکاي تحليل شدند.
يافته ها: در مجموع ۱۷۶ نمونه از تعداد ۴۴ بيمار به دست آمد. از اين تعداد ۲۱ بيمار (%۴۷٫۷) مرد و ۲۳ بيمار (%۵۲٫۳) زن بودند. از ۸۸ نمونه كه با فورسپس اليگاتور تهيه شدند، %۲۱٫۶ از نظر اندازه کوچک، %۴۵٫۵ متوسط و %۳۳ بزرگ بودند. اين مقادير در اندازه نمونه هاي تهيه شده توسط فورسپس کاپ در %۴۳٫۲ کوچک، %۲۹٫۵ متوسط و %۲۷٫۳ بزرگ بود. %۱۸٫۲ نمونه هاي تهيه شده با فورسپس اليگاتور و %۲۳٫۹ نمونه هاي تهيه شده با فورسپس کاپ تشخيصي بودند. پنوموتوراکس شديد با استفاده از فورسپس اليگاتور در هيچ موردي ديده نشد و در فورسپس کاپ در %۹ موارد ديده شد. خون ريزي نسبتا شديد در استفاده از فورسپس اليگاتور در و با فورسپس کاپ در %۵٫۷ موارد ديده شد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها مي توان گفت فورسپس اليگاتور نمونه هاي TBLB با اندازه بزرگ تر و با عوارض كم تر ايجاد مي کند. با اين حال، ميزان تشخيصي بودن نمونه ها در دو نوع فورسپس تفاوت معني داري ندارد.