مقاله مقايسه قدرت دستگاه گلوکومتر Accu-chek با Elite در تشخيص ديابت با استفاده از خونريزي متعاقب Probing که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: مقايسه قدرت دستگاه گلوکومتر Accu-chek با Elite در تشخيص ديابت با استفاده از خونريزي متعاقب Probing
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله گلوکومتر Elite
مقاله گلوکومتر Accu-chek
مقاله خونريزي متعاقب پروبينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرلتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: پاك مهر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خوشرو كيميا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بعضي تحقيقات اخير تاييد نموده اند که کارآيي دستگاه هاي گلوکومتر در اندازه گيري ميزان قندخون لثه حين معاينات معمول پريودنتال داراي کاستي هايي است. لذا مطالعه حاضر به منظور تعيين قدرت دستگاه گلوکومتر Accu-chek در تشخيص قندخون متعاقب probing در مقايسه با گلوکومتر Elite نسبت به روش استاندارد انجام گرفت.
روش بررسي: اين تحقيق با طراحي تشخيصي (diagnostic) انجام گرفت. ۵۰ بيمار شامل ۲۷ فرد غيرديابتي و ۲۳ فرد ديابتي که حداقل داراي يک ناحيه خونريزي متعاقب probing بودند، در اين مطالعه شرکت کردند. پس از انجام تست قندخون ناشتا در آزمايشگاه، در بخش دندانپزشکي، ناحيه مورد نظر ايزوله شده و probing توسط پروب ويليامز انجام شد. سپس سر حساس نوار در تماس با خون قرار گرفت و ميزان قندخون توسط هر دو دستگاه گلوکومتر Accuchek و Elite تعيين گرديد. در نهايت تشخيص ديابت به روش هاي استاندارد گلوکومتر (خون مويرگي انگشت  Capillary Blood Glucose (CBG)وGingival Crevicular Blood glucose(GCBG)  با تشخيص قطعي به روش Fasting Plasma glucose (FPG) مورد مقايسه قرار گرفتند و ارزش پيش بيني مثبت و منفي هر يک از دستگاه هاي گلوکومتر تعيين و مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: تحقيق بر روي ۵۰ فرد (۲۸ زن و ۲۲ مرد) با ميانگين سني ۳/۱۱±۶/۳۹ سال انجام گرفت. ارزش پيش بيني مثبت گلوکومتر 
Accu-chekوElite  در تشخيص ديابت ۱۰۰ درصد و ارزش پيش بيني منفي آنها به ترتيب ۹۳ و ۶/۹۰درصد بود. هم چنين ميزان همبستگي آنها عالي و ليکن ميزان هم خواني روش ها و دستگاه ها به لحاظ آماري معني دار نبود (P<0.08).
نتيجه گيري: دقت دو دستگاه مورد مطالعه در اندازه گيري قندخون شيار لثه اي مشابه است و خون شيار لثه اي متعاقب معاينات معمول پريودنتال مي تواند وسيله مناسبي براي تشخيص ديابت توسط گلوکومتر باشد، ضمن آنکه روشي آسان و ايمن براي غربالگري بيماران ديابتي در مطب دندانپزشکي مي باشد. وليکن بايد در نظر داشت که ارزش پيش بيني منفي تکنيک GCBG از نظر باليني قابل قبول نمي باشد.